Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Actieprogramma iWlz

Gegevens delen: van keten naar netwerk

Op verzoek van het ministerie van VWS startte Zorginstituut Nederland in 2017 met een nieuw ontwerp voor de gegevensuitwisseling binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De aanleiding voor het nieuwe ontwerp is het voornemen van de regering om de administratieve lasten voor alle partijen in de zorg te verminderen. Daarbij moet met name de cliënt centraal worden gesteld. Dit voornemen is uitgedrukt in de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg.

Met deze outcomedoelen in het achterhoofd hebben alle relevante partijen zich verenigd in het Actieprogramma iWlz, dat wordt gefaciliteerd door het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland.

De visie van het Actieprogramma is: het versterken van de regie van de cliënt over zijn zorg, met minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over Wlz-zorg voor professionals in de zorg en voor de cliënt.

In 2017 werd samen met veel ketenpartners een simulatieomgeving gebouwd. Vervolgens kwam het Actieprogramma iWlz tot de conclusie dat een netwerkmodel het best aansluit bij de outcomedoelen die door het informatieberaad zijn geformuleerd.

Registreren en ontsluiten aan de bron

Het netwerkmodel geeft cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en andere ketenpartners de mogelijkheid gegevens te raadplegen en te registreren ‘aan de bron’. Dat betekent dat deze gegevens maar één keer worden opgeslagen, waarna ze voor aangesloten partijen altijd en overal beschikbaar zijn. Implementatie van dit model leidt tot een forse daling van de administratieve lasten voor de cliënt en alle partijen die bij de zorg voor de cliënt zijn betrokken.

In overeenstemming met duurzaam informatiestelsel voor de zorg (Informatieberaad Zorg)

De outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg zijn vooral geïnspireerd op het voornemen van de regering om de cliënt centraal te stellen en de administratieve lasten voor alle partijen te verminderen. Het netwerkmodel levert op 3 punten een belangrijke bijdrage aan deze doelen:

 • Het stelt de cliënt centraal;
 • Het maakt de overdracht van gegevens op gestandaardiseerde wijze mogelijk;
 • Het beantwoordt aan het voornemen dat gegevens éénmalig worden vastgelegd en meervoudig worden gebruikt.

Cliënt centraal

Het netwerkmodel geeft cliënten een sterkere informatiepositie, waardoor zij geïnformeerde keuzes kunnen maken over hun zorgproces. Cliënten krijgen bijvoorbeeld inzicht in het beschikbare zorgaanbod en in de status van hun zorgproces en hun eigen bijdrage. Bovendien is de cliënt in dit model, samen met zijn netwerk, eigenaar van zijn eigen gegevens en houdt hij daarop zelf regie.

Overdracht tussen domeinen

Bij het zorgproces van een cliënt zijn doorgaans meerdere zorgverleners of zelfs zorgdomeinen betrokken. Om een soepele overdracht van gegevens tussen deze verschillende domeinen mogelijk te maken, dienen de gegevensstandaarden goed op elkaar aan te sluiten. Zodra helder is welke gegevens voor adequate zorg en behandeling noodzakelijk zijn, kunnen deze gegevens met het netwerkmodel op digitale, gestandaardiseerde en beveiligde wijze, mét toestemming van de cliënt, gedeeld worden. Deze gegevens hoeven niet steeds opnieuw te worden aangeleverd en zijn actueel raadpleegbaar. Daarmee is de kans op fouten en dubbele registraties kleiner.

Eenmalig vastleggen en meervoudig gebruiken

In het netwerkmodel zijn gegevens over indicaties, financiering en beschikbaar aanbod beschikbaar bij de bron waar ze geregistreerd zijn. Alle partijen kunnen de bron raadplegen op het moment dat de gegevens nodig zijn. Ze zien dan de meest actuele gegevens. Deze gegevens hoeven de ketenpartijen niet zelf meer op te slaan.

Samenwerkende partners

In het Actieprogramma iWlz zijn de volgende partijen verenigd:

 • CIZ
 • CAK
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Zorgkantoren
 • ZorgthuisNL
 • Valente
 • de Nederlandse ggz
 • Actiz
 • VGN
 • NZa
 • Zorginstituut Nederland

Het programma wordt gefaciliteerd door het ministerie van VWS. Zorginstituut Nederland (ZIN) is sinds januari 2017 opdrachtgever.

primary@149.210.155.96