Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Doel: van keten naar netwerk

 

De partijen die de Wet langdurige zorg uitvoeren, wisselen nu gegevens met elkaar uit via het elektronisch berichtenverkeer iWlz. Dit gaat veranderen. Met ketenpartijen zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, CIZ en CAK werkt Zorginstituut Nederland samen aan het ontsluiten van gegevens aan de bron. Partijen kunnen via een netwerk bij die gegevens waardoor ze op ieder gewenst moment in hun proces de actuele en realtime-gegevens kunnen raadplegen. Dit maakt de gegevensuitwisseling en informatievoorziening flexibeler en efficiënter. 

In 2019 start CIZ met het in een proefopstelling beschikbaar stellen van gegevens in het Indicatieregister Wlz van CIZ. Een zorgkantoor en enkele zorgaanbieders toetsen de nieuwe werkwijze in de praktijk. Voor de proefopstelling stellen we vooraf duidelijke criteria op, op basis waarvan de stuurgroep een go/no go-besluit neemt over de verdere uitrol. Ook zullen we datgene wat tijdens het toetsen geleerd wordt, delen met partijen die op een later moment aansluiten. Voor de meeste partijen gaat het aansluiten op het netwerk vanaf 2020 beginnen.

Registratie aan de bron
Als zorgaanbieders, zorgkantoren en cliënten gegevens nodig hebben, raadplegen ze in de toekomst de bron van die gegevens. Gegevens worden dan maar één keer opgeslagen om door verschillende partijen te kunnen worden gebruikt. Gegevens worden niet gekopieerd en doorgestuurd aan andere partijen. Gegevens die fout zijn, kunnen bij de bron gecorrigeerd worden.

Samen werken aan een duurzaam informatiestelsel
In het Informatieberaad Zorg werken alle partijen samen aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Gegevens via bronregisters beschikbaar maken, draagt bij aan dit duurzame informatiestelsel.

Werkt het in de praktijk?
Een aantal partijen gaat als eerste de nieuwe werkwijze en techniek in de praktijk toetsen. CIZ, zorgkantoor Menzis en een aantal zorgaanbieders hebben de intentie om in 2019 in een proefopstelling aan te sluiten op het bronregister met de indicaties voor de Wet langdurige zorg. CIZ registreert deze indicaties en ontsluit ze via een bronregister. Dit is het eerste bronregister dat via het netwerk beschikbaar komt. Door deze toets in de praktijk zien we hoe het nieuwe model kan werken. Ook levert deze toets advies en tips op voor de andere partijen die vanaf 2020 de nieuwe werkwijze gaan implementeren.

Gefaseerde overgang
De komende jaren worden bronregisters stap voor stap toegevoegd aan het netwerk. Alle partijen zullen ook stap voor stap overgaan naar het netwerkmodel. Voor een deel blijft het huidige iWlz-berichtenverkeer dan nog gewoon werken. Partijen kunnen deels nog het berichtenverkeer gebruiken en deels al het netwerkmodel met bronregisters. Als alle gegevens via bronregisters toegankelijk zijn, wordt het berichtenverkeer niet meer gebruikt.

Niet alleen voor de Wlz
Voor veel partijen is het belangrijk dat niet alleen de gegevens rond de Wet langdurige zorg via het netwerk beschikbaar zijn. Op verzoek is onderzocht of het duurzaam toegepast kan worden, ook buiten de Wlz, dat blijkt mogelijk. Doorlopend vindt daarover overleg plaats met andere partijen.

Samenwerkende partners
In het Actieprogramma iWlz werken de volgende partners samen: CIZ, CAK, SVB, Zorgverzekeraars Nederland, zorgkantoren, Zorgthuis NL, Federatie Opvang, GGZ Nederland, ActiZ, VGN en Zorginstituut Nederland. Het programma wordt gefaciliteerd door het ministerie van VWS. Zorginstituut Nederland is opdrachtgever van het Actieprogramma iWlz.

Meer informatie
Op onze website vindt u aanvullende documentatie, onder andere een onderzoek naar de meerwaarde en impact van het netwerkmodel iWlz en het globaal ontwerp van het netwerkmodel.


 

 

primary@149.210.155.96