Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Samen aan de slag met het Actieprogramma iWlz

 

Het Actieprogramma iWlz werkt sinds 2017 aan de overgang van een estafettemodel naar een netwerkmodel. Waar komen we vandaan en hoe staat het er nu voor?

Het Actieprogramma iWlz beoogt daarmee het berichtenverkeer in de Wlz te moderniseren. Als we erin slagen het proces van gegevensuitwisseling sneller en soepeler te laten verlopen, daalt de administratieve lastendruk. In het netwerkmodel zijn actuele gegevens altijd, overal en op elk moment beschikbaar. Zo neemt de doelmatigheid toe en hebben cliënten meer regie op hun persoonlijke gezondheidsgegevens.

In 2017 begon het Actieprogramma iWlz met de bouw van een simulatiemodel. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met het volledige werkveld dat betrokken is bij het iWlz-berichtenverkeer. Het simulatiemodel maakte goed zichtbaar hoe we met elkaar kunnen werken als we de gewenste modernisering realiseren.

In 2018 is het simulatiemodel uitgewerkt tot een globaal functioneel en technisch ontwerp van het netwerkmodel. Wat past binnen de uitgangspunten van het Informatieberaad, voor zover van toepassing?

Nu, halverwege 2019, zetten we de volgende stap. Momenteel realiseren we het eerste bronregister voor het netwerkmodel: het indicatieregister. Dat gebeurt in samenwerking met CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), zorgkantoor Menzis en VECOZO. Koploperzorgaanbieders Siza en Philadelphia denken actief mee bij de totstandkoming van het register. Na de beproeving in deze proof of concept wordt een definitief go/no go-besluit genomen voor de verdere ingebruikname.

Het is de planning dat dit koploperproject leidt tot daadwerkelijk gebruik door de koplopers van het netwerkmodel in 2020. Op de korte termijn, in de tweede helft 2019, werken we alvast aan de vormgeving van de detailontwerpen voor het bemiddelingsregister en het cliëntregister.

Namens het team dank ik u hartelijk voor uw interesse en tot de volgende nieuwsbrief!

Eduard Renger 

Programmamanager Actieprogramma iWlz
erenger@zinl.nl │ 06 11 36 30 66

primary@149.210.155.96