Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

“We staan voor samenhang in de Nederlandse Zorginfrastructuur”: interview met John Rijsdijk, Zorgverzekeraars Nederland.

Wat is jouw rol?

“Zorgverzekeraars Nederland ondersteunt zorgverzekeraars bij het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor verzekerden. Als beleidsadviseur informatiebeleid houd ik mij bezig met hoe wij zorgaanbieders en –leveranciers kunnen ondersteunen bij het leveren van digitale zorg. En hoe we bewezen effectieve oplossingen kunnen opschalen. Zorgcommunicatie, digitale zorg en waardegedreven zorgdata zijn belangrijke pijlers van onze visie informatiebeleid 2021-2023.”


Hoe ben je betrokken bij het Actieprogramma?

“Ik ben vanuit ZN portefeuillehouder informatiebeleid voor de Wet langdurige zorg en de wijkverpleging. Vanuit die rol houd ik goed in de gaten welke belangrijke ontwikkelingen er zijn in informatiebeleid bij de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De toekomst vraagt om een zorginfrastructuur die domeinen en sectoren overstijgt. Als we nu een netwerkmodel ontwerpen voor de Wet langdurige zorg willen we zeker zijn dat het model past en eventueel kan worden hergebruikt in de Zorgverzekeringswet.


Hoewel we het netwerkmodel volledig omarmen, zijn we dus voortdurend alert op de vraag hoe dat model precies aansluit op bestaande structuren. We werken nu eenmaal niet met een green field, een compleet schone lei. We moeten elke ontwikkeling zien te matchen met de werkelijke wereld. Waar liggen de koppelvlakken tussen verschillende domeinen (Wlz, Jw, Wmo en Zvw) en hoe kunnen we de ontwikkelingen in het ene domein gebruiken voor het andere? Denk aan het hergebruiken van generieke voorzieningen.


Ik bewaak de referentiearchitectuur die door het informatieberaad is vastgelegd in de DIZRA, maar ik draag ook principes daaruit aan. Ik kijk maandelijks met het koploperteam of alles volgens plan verloopt, samen met de opdrachtgevers voor de POC: Han Tanis (Zilveren Kruis, namens ZN portefeuillehouder informatiebeleid) en Christa Klijn (CIZ).”


Wat is het belang van de komst van het netwerkmodel? Hoe kan het de keten versterken?

“In het oude ketenmodel werd informatie door de ene partij doorgegeven aan de andere. We weten allemaal wat er gebeurt met een verhaal dat 50 keer wordt doorverteld; tegen de tijd dat de laatste partij het hoort is het onherkenbaar veranderd en verouderd. Met de komst van het netwerkmodel kun je informatie registreren en raadplegen aan de bron. Zo blijft de informatie actueel en betrouwbaar.


Het is de bedoeling dat het onderhoud van het netwerkmodel efficiënter en goedkoper is. Denk aan aanpassingen zoals wetswijzigingen of nieuwe functionaliteiten. Als we deze bij de bron kunnen verwerken, moet dat voor alle partijen goedkoper kunnen uitpakken. Daar staat tegenover dat we te maken hebben met hoge ontwikkelkosten en een businesscase waarvan de validiteit nog ter discussie staat. Die validiteit gaan we nu eerst beproeven met de uitvoeringspartijen: het CIZ, Zorgkantoor Menzis en VECOZO.”


Hoe past de ontwikkeling van het netwerkmodel binnen andere ontwikkelingen?

“Het informatieberaad kent 5 focusprogramma’s die gericht zijn op het verbeteren van de uitwisseling tussen zorgaanbieders onderling. Bijvoorbeeld het overdragen van dossiers van VVT-instelling naar ziekenhuis en omgekeerd. Daarnaast willen we de burger en de patiënt een betere positie geven: hoe kunnen we samen beslissen in de spreekkamer of tijdens een behandelgesprek in een verpleeghuis?


De ontwikkeling van het netwerkmodel binnen de Wet langdurige zorg is een koploper waarmee we concrete invulling geven aan de principes van registratie aan de bron. Het is een grote technische stap op het gebied van data ontsluiten bij de bron; een stap naar de toekomst.


Toch levert de vraag in hoeverre het netwerkmodel te koppelen is aan oude processen en andere domeinen nog een groot spanningsveld op. Dit traject is ook binnen de Wmo gestart en daar zit dus synergie. Maar er moet aan de aanbiederskant, de zorginhoudelijke kant en de uitvoeringskant nog veel gebeuren. Niemand is tegen dit principe, maar wat is de haalbaarheid, wat is de capaciteit en hoeveel geld hebben we ervoor over? Dat zijn op dit moment de grootste vragen.”


Hoe neem je jouw bestuurders mee in de besluitvorming rond het netwerkmodel?

“Er was twijfel over de validiteit van de businesscase die aanvankelijk was opgesteld. Mede op ons advies, is daarom besloten eerst een Proof of Concept uit te voeren. Met die beslissing ben ik heel tevreden, want de ontwikkeling van een netwerkmodel is een omvangrijk traject. Deze POC geeft ons de mogelijkheid sneller bij te sturen en eerder te weten hoe valide dit model is. Voor mij is het POC-team met de koplopers van het Actieprogramma met de juiste drive aan de slag.”

primary@149.210.155.96