Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Zo pakken we het aan

Het Actieprogramma bestrijkt meerdere jaren. Daarom is het programma gesplitst in behapbare fasen.

Fase 1 (2017): Simulatiemodel maakt veranderproces inzichtelijk

Om de processen van de Wlz in kaart te brengen en de impact van veranderingen in de informatievoorziening beter te doorgronden, heeft het Actieprogramma in 2017 een simulatieomgeving opgezet. In de simulatieomgeving zijn alle processen in de iWlz gemodelleerd en is de onderlinge samenhang inzichtelijk gemaakt. Consequenties van keuzes aan de voorkant van het veranderproces worden daarmee direct duidelijk.

Fase 2 (2018): Globaal ontwerp en startarchitectuur vastgesteld

In 2018 zijn de processen verder uitgewerkt en is de architectuur van het nieuwe ontwerp voor de gegevensuitwisseling binnen de iWlz vastgesteld. Ook de processen zijn daarin vastgelegd. Daarnaast is een Technisch Ontwerp opgesteld. Het Wlz-Indicatieregister en de technische basis(infra)structuur zijn de eerste producten die het Actieprogramma oplevert.

Fase 3 (2019 – eerste helft 2020): Detailontwerp afgerond

In 2019 en 2020 is het globaal ontwerp verder uitgewerkt, de proefopsteling (PoC) voor het Indicatieregister voorbereid en de businesscase voor het Actieprogramma uitgediept.

Het globaal ontwerp werd uitgewerkt in de Expertgroep Functionaliteit & Implementatie (EFI), waarin alle Wlz-partijen zijn vertegenwoordigd. Met behulp van processcenario’s werden gedetailleerde beschrijvingen gemaakt van de te ontwikkelen bronregisters, waarin aspecten als indiceren, bemiddelen, het leveren van zorg en de eigen bijdrage aan de orde kwamen.

Omdat bij partijen de behoefte ontstond aan een helder inzicht in de kosten en baten van het netwerkmodel, liet het Actieprogramma een businesscase opstellen, die inzicht geeft in de kwantitatieve én kwalitatieve kosten en baten voor de verschillende Wlz-partijen. Deze wordt ingezet als toetssteen bij het uitvoeren van de proefopstelling en bij verdere stappen naar het realiseren van het netwerkmodel.

De implementatiestrategie schrijft voor dat de koplopers de nieuwe onderdelen van het netwerkmodel beproeven, waarna deze onderdelen (bij positief resultaat) voor alle Wlz-partijen beschikbaar worden gesteld. In samenwerking met CIZ, Menzis en VECOZO heeft het Actieprogramma daarom de proefopstelling (PoC) voorbereid, die in de periode half 2020 – half 2021 zal worden uitgevoer.

Fase 4 (tweede helft 2020): realisatie, implementatie en migratie

Voor 2019 en 2020 staat het verdere ontwerp van een aantal bronregisters gepland en zullen de implementatie en migratie naar de nieuwe netwerkomgeving plaatsvinden, in eerste instantie met de koplopers en vervolgens met alle Wlz-partijen.

De migratie zal worden opgedeeld in kleine stappen, die elk door een proefopstelling en een besluit door de betrokken bestuurders in het netwerk worden voorafgegaan. Elke volgende stap hangt voornamelijk af van de baten die daarmee gerealiseerd zullen worden.

De koplopers gaan voorop

Een groep koplopers sluit in een proefopstelling (Proof of Concept) als eerste aan op een nieuw register. Deze Wlz-partijen (CIZ, Menzis en VECOZO en later enkele zorgaanbieders) toetsen hoe het aansluitproces op de technische basis(infra)structuur en de bronregisters verloopt en welke ondersteuning vanuit het programma daarbij nodig is. Op basis van de ervaringen van de koplopers worden de implementatie- en ondersteuningsproducten verder uitgewerkt. Zodra ze zijn aangesloten op het nieuwe register kunnen de koplopers deze nieuwe functionaliteit blijven gebruiken.

Andere Wlz-partijen sluiten aan

Wanneer de toetsing met de koplopers soepel is verlopen, kunnen de andere Wlz-partijen aansluiten. Deze Wlz-partijen bepalen zelf wanneer ze overstappen op het netwerkmodel en de verschillende registers. Als stok achter de deur zal echter ook sprake zijn van een uitfasering van de bestaande iWlz-berichten.

primary@149.210.155.96