Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iEb release 2022

In januari 2021 is Zorginstituut Nederland gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe iEb-release. Het Zorginstituut ontwikkelt deze 2022-release in samenwerking met een afvaardiging van alle ketenpartijen en stakeholders die betrokken zijn bij deze informatiestandaard.

Het releaseproces dat is beschreven in het document Releasebeleid iStandaarden vormt de leidraad bij het samenstellen van de nieuwe iStandaarden releases.

Informatie over de release in ontwikkeling

Op deze pagina publiceert het Zorginstituut actuele informatie over de release die in ontwikkeling is, te beginnen met de kadernota, resultaten van de referentiegroep-bijeenkomsten en informatie over de wijzigingsverzoeken. Zodra de specificaties (in concept) zijn vastgesteld volgen meer documenten.

Bijeenkomsten van de referentiegroep

Voor de ontwikkeling van iEb-releases organiseert het Zorginstituut referentiegroepbijeenkomsten waarin we de ontvangen wijzigingsverzoeken voor de release van 2022 bespreken en uitwerken. De referentiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van ketenpartijen en stakeholders die betrokken zijn bij het iEb-berichtenverkeer. Deelnemers hebben mandaat vanuit hun organisatie om mee te denken en advies te geven over wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen.

Tijdens deze bijeenkomsten analyseren we samen met de deelnemers de functionele behoefte en onderzoeken we de verschillende (technische) oplossingen, inclusief de impact daarvan. De referentiegroep heeft een adviserend karakter. Op basis van de resultaten van de referentiegroep-bijeenkomsten stelt het Zorginstituut een advies op voor de release van 2022. Dit advies wordt aangeboden aan de Stuurgroep i-Sociaal domein die de uiteindelijke beslissing over de inhoud van de release neemt.

Meepraten over een nieuwe release?

Wilt u in de toekomst ook meedenken over de inhoud van een nieuwe release? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden. Dat is ook van toepassing als u wilt reageren op documenten die op deze pagina gepubliceerd zijn.

Planning iEb 2022

We bereiden iEb samen met de releases voor iWmo en iJw voor. De referentiegroep behandelt wijzigingsverzoeken voor al deze iStandaarden.

Globaal ziet de planning naar ingebruikname van de iEb release 2022 er als volgt uit:

  • Donderdag 21 januari 2021: 1e plenaire referentiegroep
  • Dinsdag 2 maart 2021: 2e plenaire referentiegroep
  • Dinsdag 6 april 2021: 3e plenaire referentiegroep
  • Dinsdag 18 mei 2021: 4e en laatste plenaire referentiegroep
  • Juni 2021: akkoord stuurgroep op functionele inhoud release
  • Augustus 2021: publicatie conceptspecificaties *
  • September: publicatie definitieve specificaties *

* Publicatie specificaties afhankelijk van implementatiestrategie en implementatiedatum iEb release 2022. Deze datum is nog niet vastgesteld. Op dit moment gaan we uit van implementatiedatum 1 april 2022.

Het overzicht van de sub-bijeenkomsten (werkgroepen die wijzigingsverzoeken per thema analyseren en onderzoeken) vindt u in het overzicht Planning Bijeenkomsten in het rechtermenu.


primary@149.210.155.96