Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iWlz 2.2

Vanaf het jaar 2000 doet de Wlz-keten ervaring op met elektronische informatie-uitwisseling in de Wlz-keten. Daaruit is iWlz voortgekomen, de iStandaard voor de Wlz die de ketenpartners – CIZ, zorgkantoren, zorgaanbieders en het CAK – samen ontwikkelden. iWlz bespoedigt gelijkvormige informatie-uitwisseling en eenduidige afspraken binnen de keten en dat geeft zicht op minder zorgadministratieve lasten.

De hervorming van de langdurige zorg van 2015 betekent een standaardisatie van de informatie-uitwisseling die verder gaat dan tot op heden het geval was.

Informatie-uitwisseling is meer dan ICT
Informatie-uitwisseling is meer dan harde gegevens en berichten. Meer dan stuur- en beleidsinformatie. Het is het geheel van klanten, organisaties, administratieve middelen en procedures. Het is alles wat zich richt op de informatiebehoefte in de zorgketens, en wat nodig is om de administratieve processen te voeden. Steeds met het doel om zorg en ondersteuning snel, eenvoudig en kostenefficiënt bij cliënten terecht te laten komen.

Over domeinen heen
De langdurige zorg heeft grote veranderingen ondergaan. Toen de AWBZ-zorg vervangen werd door de Wlz, op 1 januari 2015, vond een overheveling van taken plaats naar gemeenten en verzekeraars. Vanuit de keten bekeken moesten zij toe gaan werken naar stelselonafhankelijke informatie-uitwisseling, ongeacht het domein. Zorg aan cliënten beperkt zich immers vaak niet tot één domein.

De noodzaak van standaardisatie
Standaardisatie van de informatie-uitwisseling vraagt bijzondere aandacht. Het risico van de nieuwe, bredere aanpak is een ongestructureerde uitwisseling, waardoor de betrouwbaarheid van databases in gevaar komt, de financiering tussen wal en schip raakt en de ‘taaleenheid’ verloren gaat. Informatie moet domeinoverstijgend worden uitgewisseld, niet alleen voor continue zorgverlening en het voorkomen van dubbele zorgverstrekkingen, maar ook om ‘de zorg’ bij cliënten een meer uniform en integraal imago te geven.

Voordelen van standaardisatie
Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling draagt bij aan transparantie en levert beleids- en sturingsinformatie voor de hele keten.

  • Informatie wordt vergelijkbaar
  • Aansturing vanuit klantperspectief
  • Vermindering fouten tijdens het proces
  • Verbetert kwaliteit van processen
  • Vermindering administratieve lasten
  • Hergebruik van gegevens
  • Efficiëntie verhogen, kosten verlagen
  • Verbetert planning, sturing en controle
primary@149.210.155.96