Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWmo 3.1

In januari 2021 is Zorginstituut Nederland gestart met de voorbereidingen voor iWmo 3.1. We ontwikkelen deze nieuwe release in samenwerking met ketenpartijen en stakeholders die betrokken zijn bij deze informatiestandaard. Op deze pagina beschrijven wij de stand van zaken.

Releaseproces

Bij het samenstellen van een nieuwe iStandaarden-release volgen we de stappen zoals beschreven in het document Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Daarnaast kijken we naar nieuwe eisen aan de standaard als gevolg van wettelijke wijzigingen. Alle verzoeken worden geprioriteerd en besproken tijdens de referentiegroepbijeenkomsten.

Bijeenkomsten van de referentiegroep

Het Zorginstituut organiseerde vanaf januari tot en met mei referentiegroepbijeenkomsten waarin we de ontvangen wijzigingsverzoeken voor de nieuwe releases voor iWmo en iJw hebben geprioriteerd, besproken en uitgewerkt. Samen keken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. De referentiegroep iWmo/iJw bestaat uit vertegenwoordigers van ketenpartijen en stakeholders die betrokken zijn bij het iWmo- of iJw-berichtenverkeer. Deelnemers zijn vanuit hun organisatie gemachtigd om mee te denken en advies te geven over wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. De referentiegroep heeft een adviserend karakter.

In het rechtermenu vindt u de resultaten van de bijeenkomsten van de referentiegroep.

Advies Zorginstituut en besluit Stuurgroep i-Sociaal domein

Op basis van de resultaten uit de bijeenkomsten met referentiegroep heeft het Zorginstituut een advies opgesteld voor release iWmo 3.1. Op 23 juni 2021 heeft de Stuurgroep i-Sociaal domein ingestemd met ons advies over de inhoud en planning voor iWmo 3.1. De release voldoet aan de uitgangspunten in de Kadernota die in het beginstadium van het releaseproces aan de Stuurgroep is aangeboden. De release bestaat uit de geaccepteerde wijzigingsverzoeken en de oplossingen voor bevindingen die op de specificaties van iWmo 3.0 zijn gemeld. De kenmerken van de nieuwe release zijn:

  • minor release;
  • geldig vanaf 1 april 2022;
  • invoering via big bang-scenario.

Planning iWmo 3.1

De planning tot ingebruikname van iWmo 3.1 is:

  • 19 augustus 2021: publicatie conceptspecificaties;
  • 19 augustus t/m 9 september 2021: reviewperiode;
  • 23 en 24 augustus 2021: technische uitlegsessies;
  • 15 september 2021: reviewsessie;
  • 30 september 2021: publicatie definitieve specificaties;
  • november: publicatie landelijk draaiboek implementatie;
  • december: publicatie casuïstiek in informatiemodel

Meer informatie over iWmo 3.1

Meer informatie over iWmo 3.1 kunt u vinden op onze pagina Overzicht documentatie Informatiemodel iStandaarden (iWmo 3.1). Deze pagina wordt de komende maanden aangevuld met nieuwe documenten.

Alle documenten met betrekking tot iWmo 3.1 zijn bij elkaar gegroepeerd in onze iBieb.

primary@149.210.155.96