Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWvggz

Vanaf december 2019 is Zorginstituut Nederland in opdracht van VWS gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van iWvggz. Bij de ontwikkeling van de eerste versie van deze nieuwe iStandaard wordt samengewerkt met alle ketenpartijen die met deze informatiestandaard werken. Het gaat om partijen als gemeenten, zorgaanbieders, het openbaar ministerie en hun respectievelijke softwareleveranciers.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is in werking getreden op 1 januari 2020. Op dit moment wordt beveiligde e-mail vaak als transportmiddel gebruikt om informatie uit te wisselen. Zowel het gebruik van de veilige e-mail als de verwerking van de uitgewisselde gegevens in systemen vraagt veel handwerk. De uitwisseling van gegevens via e-mail zorgt dus voor een hoge administratieve last. Automatisering van de informatie-uitwisseling biedt hiervoor een oplossing. Door gegevens digitaal uit te wisselen, kunnen deze door systemen veel sneller worden verstuurd én verwerkt. Digitaal uitwisselen is bovendien significant minder foutgevoelig doordat menselijke handelingen worden geminimaliseerd.

Standaardisatie

Voor het realiseren van effectieve en efficiënte geautomatiseerde informatie-uitwisseling worden ketenbreed afspraken gemaakt over welke gegevens worden uitgewisseld en hoe die uitwisseling eruitziet. Die afspraken moeten leiden tot standaardisatie van het berichtenverkeer. Een heldere informatiestandaard draagt bij aan soepele informatie-uitwisseling en helpt de ketenpartijen om elkaar bij het uitvoeren van de Wvggz tijdig van de juiste informatie te voorzien. Het Zorginstituut heeft de taak gekregen om deze informatiestandaard, de iWvggz, samen met de ketenpartijen te ontwikkelen.

Ontwikkeling in het ketenprogramma Wvggz

In het ketenprogramma Wvggz is vanuit de wet een inventarisatie en analyse gedaan van de informatie-uitwisselingsmomenten in de keten. Vanaf 2017 hebben diverse ketenpartijen procesbeschrijvingen uitgewerkt op basis van de wettekst. Onder die betrokken partijen zijn de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), IGJ, Openbaar Ministerie, Rechtspraak, Stichting Patiëntvertrouwenspersoon, MIND en de VNG. In de procesbeschrijvingen zijn zogenaamde informatieproducten en informatiebouwstenen uitgewerkt.

Fasering ontwikkeling iWvggz

Bij aanvang van de opdracht tot de ontwikkeling van de iWvggz heeft het Zorginstituut 3 jaarthema’s benoemd. Voor het ontwikkelen van een beheerbare en stabiele standaard gaan we uit van een doorlooptijd van 3 jaar:

  • 2020 staat in het teken van het thema ‘Opbouwen’. Het Zorginstituut doet een intake op de producten van het programma. Samen met de ketenpartijen wordt een eerste set van berichttypen onderscheiden en wordt de prioriteit bepaald waarin deze worden ontwikkeld tot gestandaardiseerde berichtspecificaties. Het releaseproces wordt voor een eerste keer doorlopen.
  • 2021 draait om het thema ‘Uitvoeren’. In dit jaar wordt de eerste set van berichtspecificaties in gebruik genomen. Dit jaar wordt gestuurd op standaardisatie van het grootste deel van de gegevensuitwisselingen. De release die naar verwachting vanaf januari 2022 naar productie gaat zal de grootste bijdrage leveren aan de administratieve lastenverlichting.
  • In 2022 speelt het thema ‘Verbeteren’. Inmiddels is een groot deel van de berichtendefinities beschikbaar en in gebruik. Vanuit een stabiel governance- en releaseproces worden verbeteringen doorgevoerd.

Ontwikkeling eerste fase iWvggz

Voor de iWvggz van start gaat, inventariseert het Zorginstituut de informatie-uitwisselingen in de keten. Die inventarisatie wordt gebaseerd op de wetsteksten en de aangeleverde documentatie vanuit het programma. Het eerste resultaat bevat de inventarisatie van de processen in de Wvggz en de bijbehorende gegevensuitwisselingen, uitgedrukt in BMPN 2.0. Deze procesplaten zijn gepubliceerd in een eerste versie van het informatiemodel voor de iWvggz.

De Business Process Model and Notation (BPMN) is een standaard voor procesmodellering. Eerder stond het bekend als Business Process Modeling Notation. Het wordt onderhouden door de Object Management Group. De huidige versie BPMN 2.0.2 is gelanceerd in december 2013.

Voor de inventarisatie zijn de interne processen van de ketenpartijen zo min mogelijk beschreven; de focus ligt op de gegevensuitwisseling tussen de verschillende ketenpartijen. In de procesbeschrijvingen wordt vooral ingegaan op die processtappen waar relevante keuzemomenten voor de keten uit voortvloeien. De procesplaten zijn beschreven met een beperkte set van de beschikbare concepten uit BPMN. Zo worden de platen zo leesbaar mogelijk gehouden voor mensen zonder diepgaande kennis van deze modelleertaal.

Werkwijze en planning

Deze inventarisatie is het startpunt voor het Zorginstituut voor de verdere analyse van de informatie- en gegevensstromen. Uit die analyse vloeit een eerste opzet voort van berichttypen voor het gestandaardiseerde berichtenverkeer. Om een degelijke analyse te kunnen doen, wordt afstemming met de ketenpartijen en hun softwareleveranciers gevraagd. Die afstemming wordt bereikt in klankbord- en referentiegroepen waarin alle ketenpartijen vertegenwoordigd zijn.

Binnen de Wvggz-keten worden privacygevoelige en medisch geheime gegevens uitgewisseld tussen ketenpartners. Het Zorginstituut bewaakt de eis dat de specificaties passen bij en/of worden opgenomen in de iStandaarden en de Zorginformatiebouwstenen (ZIBs).

De ontwikkeling naar iWvggz verloopt via de volgende (voorlopige) planning:

  • Februari 2020 : Publicatie inventarisatie processen Wvggz
  • Februari-maart 2020 : Analyse en prioritering van de informatie- en gegevensstromen en eerste opzet van berichttypen en berichtinhoud
  • April 2020 : Publicatie 1e conceptversie berichtinhoud
  • April-juni 2020 : Review berichtinhoud en uitwerking concept-berichtspecificaties
  • Juli 2020 : Publicatie van door BKR vastgestelde berichtspecificaties
  • Juli-december 2020 : Ontwikkeling en testen van applicaties waarin iWvggz geïmplementeerd wordt door softwareleveranciers en ontwikkeling van validatiemodule Zorginstituut
  • Januari 2021 : Ingebruikname van de eerste berichten van de iWvggz

De ontwikkeling van de berichtspecificaties gebeurt in samenwerking met alle ketenpartijen. Het Zorginstituut bepaalt samen met de ketenpartijen de prioritering van welke berichttypen als eerste tot berichtspecificaties worden uitgewerkt.

De vaststelling van de specificaties gebeurt in de stuurgroep iWvggz en wordt uiteindelijk bekrachtigd in de Bestuurlijke Ketenraad (BKR).

primary@149.210.155.96