Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWvggz

In december 2019 is Zorginstituut Nederland in opdracht van VWS gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de iWvggz. De eerste versie van deze nieuwe iStandaard wordt samen met ketenpartijen uitgewerkt. Het gaat om partijen als zorgaanbieders, het Openbaar Ministerie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon en hun respectievelijke softwareleveranciers.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Op dit moment wordt beveiligde e-mail vaak als transportmiddel gebruikt om informatie uit te wisselen. Zowel het gebruik van de veilige e-mail als de verwerking van de uitgewisselde gegevens in systemen vraagt veel handwerk en zorgt daarmee dus voor een hoge administratieve last. Automatisering van de informatie-uitwisseling biedt hiervoor een oplossing. Door gegevens via berichten uit te wisselen, kunnen deze door systemen veel sneller worden verstuurd én verwerkt. Uitwisseling via berichten is bovendien significant minder foutgevoelig doordat menselijke handelingen worden geminimaliseerd.

Standaardisatie

Voor het realiseren van effectieve en efficiënte geautomatiseerde informatie-uitwisseling worden ketenbreed afspraken gemaakt over de gegevens die worden uitgewisseld en hoe die eruitzien. Die afspraken moeten leiden tot standaardisatie in het berichtenverkeer. Een heldere informatiestandaard draagt bij aan soepele informatie-uitwisseling en helpt professionals in de zorg om elkaar bij het uitvoeren van de Wvggz tijdig van de juiste informatie te voorzien. Het Zorginstituut bewaakt hierbij dat de specificaties passen bij en/of worden opgenomen in de iStandaarden en de Zorginformatiebouwstenen (ZIBs).

Ontwikkeling in het ketenprogramma Wvggz

In het ketenprogramma Wvggz is een inventarisatie en analyse gedaan van de informatie-uitwisselingsmomenten in de wet. Vanaf 2017 hebben de ketenpartijen samen procesplaten uitgewerkt, ook op basis van de wet. Naast deze procesbeschrijvingen zijn zogenaamde informatieproducten en informatiebouwstenen uitgewerkt. Onder de betrokken partijen zijn de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), IGJ, Openbaar Ministerie, Raad voor de Rechtspraak, Stichting Patiëntvertrouwenspersoon, MIND, de Nederlandse GGZ, de VNG en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

primary@149.210.155.96