Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Bijgewerkte specificaties van iWlz 2.1, iWmo 2.4, iJw 2.4 en iEb 1.0 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

3 oktober 2019 – De iWlz-, iWmo-, iJw- en iEb-releases voor 2020 zijn geüpdatet. Per vandaag kunt u de bijgewerkte specificaties van deze vier iStandaarden inzien. In dit bericht beschrijven we de gewijzigde documentatie per release.

De bijgewerkte specificaties zijn tot stand gekomen op basis van bevindingen van het iStandaarden-werkveld. De bevindingen zijn inmiddels via een revisierelease (iWlz 2.1.1. iWmo 2.4.1, iJw 2.4.1 en iEb 1.0.2) doorgevoerd en verwerkt in het Informatiemodel iStandaarden.

Wanneer worden de releases van kracht?

- iWlz 2.1.1 per 1 januari 2020
- iWmo 2.4.1 en iJw 2.4.1 per 30 maart 2020
- iEb 1.0.2 per 1 januari 2020

Wat is gewijzigd in de specificaties?

iWlz 2.1.1
De specificaties zijn aangevuld met nieuwe ZZP-codes. Dit vanwege de verruiming van de Wlz voor een aantal ggz-profielen. In 2020 begint het CIZ al met de indicatie van deze profielen, die vanaf 2021 toetreden tot de Wlz. Daarnaast is verduidelijking aangebracht en zijn kleine aanpassingen doorgevoerd voor een juiste ondersteuning van ‘Deeltijdverblijf’ en de gegevensuitwisseling tussen het CAK en de zorgkantoren.

De gewijzigde iWlz-documentatie (t.o.v. iWlz 2.1 d.d. 4 juli 2019) vindt u op deze pagina:

iWmo 2.4.1 en iJw 2.4.1
Uit het veld kwamen bevindingen op de condities CD064 en CD065. Deze zijn in revisierelease 2.4.1 opgelost. CD064 en CD065 zijn vervangen door drie nieuwe condities. Hiermee is het bedoelde gebruik van het nieuwe element ‘ZorgverlenerCode’ en het bestaande element ‘NaamVerwijzer’ geborgd. Naar aanleiding van deze bevinding worden op een later moment de XSLT’s nog aangepast.

Met de 2.4.1-release van iWmo en iJw is alle 2.3-casuïstiek in het Informatiemodel iStandaarden geactualiseerd. Er is nieuwe casuïstiek toegevoegd die het gebruik van de functionele retourcodes in het 316-bericht toelicht.

De gewijzigde iWmo- en iJw-documentatie (t.o.v. iWmo 2.4 en iJw 2.4 d.d. 4 juli 2019) vindt u op deze pagina’s:

iEb 1.0.2
Binnen deze iStandaard is een klein aantal onvolkomenheden geconstateerd, zie het mutatieoverzicht. Het betreft voornamelijk koppelingen van regels aan bovenliggende regels en retourcodes. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de XSD’s en XSLT’s van iEb 1.0. Zie ook de pagina Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iEb 1.0).

Ondersteunende documentatie

Bevindingenoverzicht
In het bevindingenoverzicht staan alle bevindingen die zijn binnengekomen op de definitieve specificaties. Ook is duidelijk terug te vinden welke bevindingen wel en welke bevindingen niet zijn doorgevoerd in de revisiereleases en wat de exacte aanpassing is.

Mutatieoverzicht
Het mutatieoverzicht geeft per iStandaard een totaaloverzicht van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande releases. De mutaties die doorgevoerd zijn, herkent u aan ‘datum invulling = 1 oktober 2019’. U vindt de mutatieoverzichten op elk ‘Overzicht documenten’.

Handreikingen, draaiboeken en casusbeschrijvingen
Voor iWmo en iJw is Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4 beschikbaar. In dit draaiboek staat het tijdschema voor de ingebruikname van release 2.4. Het document beschrijft de stappen die ketenpartijen (gemeenten en zorgaanbieders) moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWmo 2.3 en iJw 2.3 (de versies die sinds 1 april 2019 in gebruik zijn) naar iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Het landelijke draaiboek migratie iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1 volgt later, evenals het conversiedocument voor iWlz 2.1. Zodra beide documenten beschikbaar zijn, publiceren we ze op deze website.

In Migratiehandreiking iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4 vindt u richtlijnen voor gemeenten en aanbieders. De handreiking geeft een overzicht van aandachtspunten bij de overgang van iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4, vooral op inhoudelijk vlak. Elk hoofdstuk beschrijft een situatie die extra aandacht behoeft. Voorbeelden verduidelijken de situatie.

Ook is de in december 2018 opgestelde Handreiking Trajectfinanciering aangepast, zodat deze actueel is voor release 2.4.

Daarnaast zijn voorbeeldcases beschikbaar voor zowel de iWmo- en iJw-release als de iWlz-release:

De ondersteunende documentatie heeft primair tot doel om ‘de bedoeling’ van de releases concreet te maken. De cases leveren een bijdrage aan eenduidigheid bij de bouw van functionaliteit door softwareleveranciers én ze helpen gebruikers van het berichtenverkeer hun werk beter in te richten op de komende releases.

Informatiemodel iStandaarden

Met de publicatie van vandaag zijn in het Informatiemodel iStandaarden enkele verbeteringen doorgevoerd. Deze hebben geen gevolgen voor de specificaties, maar op een aantal plekken ziet het model er anders uit. Belangrijkste wijziging is dat een speciaal soort constraint, dat beperkingen oplegt aan het format van de datatypen, nu ook getoond wordt in de tabellen met constraints in het Informatiemodel. Deze constraints zijn herkenbaar aan een code “RS###”.

Waar vindt u de documentatie?

Onder ‘Wat is gewijzigd in de specificaties?’ staat per iStandaarden-release de verwijzing naar de documentatie die deel uitmaakt van het Informatiemodel iStandaarden. Die pagina’s bereikt u ook vanuit elke release in het informatiemodel. 

Documenten die geen deel uitmaken van het model kunt u downloaden via de verwijzingen in ‘Ondersteunende documentatie’. 

Zie voor een compleet overzicht per release de iBieb en deze pagina’s:

Vragen en contact

Hebt u vragen over de specificaties van iWlz 2.1, iWmo 2.4, iJw 2.4 en iEb 1.0 of de documentatie? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96