Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor 2020 beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

31 oktober 2019 – Conform de jaarlijkse onderhoudscyclus publiceren het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland een bijgewerkte standaardproductcodelijst voor de Jeugdwet.

De nieuwe codes gaan per 1 januari 2020 in. Productcodes zijn releaseonafhankelijk en hebben een andere functionele ingangsdatum dan releases van iWmo en iJw: de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 worden per 30 maart 2020 van kracht.

Suggesties en aanvullingen uit het werkveld
Gemeenten en aanbieders konden tot 1 september 2019 suggesties doen voor aanvullingen op de standaardproductcodelijsten. Voor zowel de Jeugdwet als de Wmo zijn enkele suggesties binnengekomen die zijn beoordeeld door de redactieraad.
Redactieraad

Een redactieraad van medewerkers van Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft de suggesties getoetst. Hieronder staat kort weergegeven welke aanpassingen wel en niet zijn doorgevoerd en welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld.

Productcodelijst Wmo
In de standaardproductcodelijst Wmo zijn vooralsnog geen wijzigingen doorgevoerd. Er is vanuit de VNG wel een suggestie binnengekomen met betrekking tot beschermd wonen. Momenteel is dit echter nog volop in ontwikkeling en is er nog onvoldoende bekend om een aanpassing van de productcodelijst te kunnen rechtvaardigen.

Productcodelijst Jeugdwet
In de standaardproductcodelijst Jeugdwet zijn drie productcodes (48A07, 43A67 en 43A68) toegevoegd. Het betreft codes met betrekking tot voorlopige voogdij en verblijf pleegzorg.

Bijsluiter  
Voor een algemene toelichting op de standaardproductcodelijsten verwijzen wij u naar het document Bijsluiter standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet op de website van i-Sociaal Domein.

Wat betekenen de wijzigingen voor gemeenten?
Als u als gemeente nieuwe inkoopcontracten sluit of wilt overstappen op standaardproductcodes, gebruik dan de nieuwe standaardproductcodelijsten om te weten welke codes in 2020 gebruikt kunnen worden. Met de komst van de nieuwe lijsten zijn geen productcodes verdwenen of samengevoegd. Als u er al van gebruikmaakte, hoeft u dus niets te doen.

Wat betekenen de wijzigingen voor zorgaanbieders?
Zolang de afspraken tussen u en de gemeente niet wijzigen, verandert er niets. Als zorgaanbieder spreekt u met de gemeente productcodes af als u in het inkooptraject contractafspraken maakt.

Waar vindt u de lijsten? 
Behalve als download bij dit bericht zijn de standaardproductcodelijsten opgenomen op de pagina Productcodelijst Wmo en Productcodelijst Jeugdwet, en in de iBieb onder 'iWmo (algemeen)' en 'iJw (algemeen)'.

Contact
Hebt u vragen over de bijgewerkte standaardproductcodelijsten? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96