Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

I-strategie Rijk leidt tot concept informatieplan VWS

In de I-strategie Rijk 2021-2025 staan de ambities van de Rijksoverheid op het vlak van digitalisering beschreven. Het gedachtengoed van IZO over het netwerkmodel sluit goed aan op deze ambities. De I-strategie verscheen in september en is opgesteld door de CIO’s van het Rijk breed. In oktober besprak het Platform IZO hoe het netwerkmodel past binnen de ambities van het Rijk. Hanjo Scheltens, adviseur CIO bij het ministerie van VWS, lichtte de strategie toe en vertelde over het hierop aansluitende informatieplan waar VWS aan werkt.

De I-strategie borduurt voort op de I-agenda en sluit aan op de Nederlandse digitaliseringsstrategie en de Agenda Digitale Overheid. Eigenlijk zijn alle eerdere digitaliseringsagenda’s samengevoegd tot één overkoepelende strategie, aldus Hanjo. De strategie gaat uit van de belangrijkste maatschappelijke opgaven. Hier zijn digitaliseringsthema’s uit naar voren gekomen waar het Rijk de komende vijf jaar op zal focussen. 

Hanjo: ‘Het vijfde thema, de basis op orde krijgen met informatiehuishouding, is bijvoorbeeld toegevoegd naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Door ieder ministerie is een actieplan opgesteld om informatieverstrekking aan de Tweede Kamer te verbeteren en informatie duurzaam toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven.’ 

Andere thema’s variëren van “I in het hart brengen” en digitale weerbaarheid tot I-vakmanschap en meer samenwerking tussen overheid en de markt. Over dit laatste zegt Hanjo: ‘Dat doen we nog te weinig, hier is nog een slag te slaan.’

 Concept informatieplan VWS

Vanaf januari 2021 is het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021 van kracht. Daarin staan onder meer de taken en bevoegdheden van de departementale CIO’s beschreven. Bovendien stelt het besluit dat de CIO’s een meerjarig departementaal Informatieplan opstellen. Dit Informatieplan bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen op het gebied van informatievoorziening. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van ICT en digitalisering beschreven. Het ministerie van VWS heeft inmiddels een conceptversie klaar. Deze zal de komende maanden worden vastgesteld.

‘Voor het informatieplan heeft VWS twee stromingen geformuleerd, legt Hanjo uit, ‘de buitenkant en de binnenkant. Onder de buitenkant wordt het zorgveld verstaan. Hier vindt de daadwerkelijke zorgverlening plaats. Denk aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, praktijken enzovoorts. Voor de buitenkant is het speerpunt van VWS het verbeteren van de digitale ondersteuning van de zorg. 

‘Om de buitenkant goed te kunnen ondersteunen, moeten we de binnenkant ook goed op orde hebben, zodat we slim beleid kunnen maken. De speerpunten hier zijn verbetering van kennis over I-ontwikkelingen bij de medewerkers en verdere implementatie van slimme ICT.’

Gevolgen voor het zorgveld

Voor het zorgveld zet VWS onder andere in op de invoering van de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

‘We hebben nog veel te winnen in de zorg’, vertelt Hanjo. ‘Binnen de zorg wordt vaak nog een fax gebruikt om gegevens uit te wisselen. Dat is eigenlijk ondenkbaar in de huidige digitale maatschappij.’ De wet verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt, op een manier die informatieveilig is en de privacy waarborgt. De wet gaat gelden voor alle zorgverleners, zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg. Aan leveranciers worden heldere, uniforme eisen gesteld die met het veld én de leveranciers bepaald worden. 

De platformleden geven Hanjo als aandachtspunt mee om zicht te houden op de verschillende perspectieven op die elektronische gegevensuitwisseling. Ze dringen er bij hem op aan om het perspectief vanuit de langdurige zorg niet te vergeten. 

Gevolgen voor de 'binnenkant'

Voor de beleidsmatige kant van het zorgveld zet VWS extra in op kennis en vakmanschap, bijvoorbeeld door het uitvoeren van het  programma I-vakmanschap. ‘Bovendien zouden we graag willen dat er in ieder beleidsvoorstel een digitaliseringsparagraaf komt. Nu moet ieder beleidsvoorstel een vinkje halen bij juridische zaken en de financiële afdeling, ik zou graag willen dat men in de toekomst ook bij de Chief Information Officer (CIO) een vinkje gaat halen over de I-consequenties van beleid.’

Een van de platformleden stelt voor dat zo’n vinkje misschien ook bij wetsvoorstellen moet worden gehaald. Bijvoorbeeld door middel van een impactanalyse. De wens is inderdaad dat de CIO eerder betrokken wordt bij de voorkant van wetgevingstrajecten, aldus Hanjo.

Prominentere plek voor langdurige zorg

Van de leden van Platform IZO mag de ‘care’ kant van de zorg – de langdurige zorg zoals in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en de thuiszorg – een prominentere plek krijgen in het informatieplan. Ook de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet dient volgens platformleden nauwer betrokken te worden. Deze zorg helpt immers voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden. 

Betrek niet enkel de uitvoeringsinstanties, maar de gehele keten, klinkt het. Want in de keten zitten belangrijke verbeteropgaves. Als aandachtspunt geven platformleden mee om connectie te leggen met partijen in de langdurige zorg en ondersteuning en hen meer te betrekken. 


De presentatie van Hanjo is hier te downloaden:

•     Presentatie I-strategie Rijk – Hanjo Scheltens, VWS

Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken 17 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkmodel


primary@149.210.155.96