Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Verkenning toont kansen verbinding informatiestromen cure en care

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

31 december 2015 – '​Doe onderzoek naar verdere harmonisatie van de standaarden voor het berichtenverkeer, zowel domeinoverstijgend als binnen de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet, en de mogelijkheden van een centrale voorziening waar de klant alles rond zorg en ondersteuning kan vinden en regelen.'

Dat zijn de belangrijkste aanbevolen vervolgstappen van een verkenning naar de verbinding tussen de informatiestromen van de langdurige en kortdurende zorg, ook ‘care’ en ‘cure’ genoemd.

De verkenning werd uitgevoerd door Arjen Brienen, die de eerste versie in september 2015 aan het Platform IZO presenteerde en het eindresultaat vervolgens op 7 december aan de Architectuurboard IZO. Voor burgers en aanbieders valt het allemaal onder de noemer ‘zorg’, maar beleidsmatig zijn care en cure twee aparte sectoren. Het doel van de verkenning is inzicht bieden in de raakvlakken en verbinding tussen de informatie-uitwisseling in de cure en de care als het gaat om berichten, organisaties en infrastructuur, de mogelijkheden voor hergebruik, synergie en van elkaar leren, en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk denkkader.

Onderscheid informatiestromen
Het onderscheid tussen care en cure biedt weinig aanknopingspunten om de informatiestromen helder in beeld te brengen. In de praktijk zijn de informatiestromen georganiseerd binnen de kaders van de Wlz, Wmo, Zvw en Jeugdwet. Binnen die wetten en tussen de betrokken organisaties zijn wél duidelijk verschillende informatiestromen aan te wijzen. Daarnaast is het belangrijk om onderscheid te maken in de informatievoorziening op administratief, zorginhoudelijk en financieel gebied en voor beleidsinformatie.

Minder administratieve lasten
Aanbieders leveren zorg op basis van de vier wetten waardoor zij informatie uitwisselen volgens verschillende standaarden en met verschillende partijen. Dit leidt tot hoge administratieve lasten. Zij zijn daarom gebaat bij meer synergie door het harmoniseren van alle standaarden binnen en over de domeinen heen, ook op zorginhoudelijk gebied. Zo ligt bijvoorbeeld voor de basisinformatie, zoals NAW-gegevens, het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens als oplossing voor de hand. Gewenst is ook het beschikbaar maken van (zorg)informatie voor zorgverleners onderling.

Eenvoud voor de klant
Knooppunten ondersteunen ketenpartijen en vereenvoudigen het uitwisselen van gegevens tussen de organisaties, maar vereenvoudigen het niet voor de klant. Burgers worden per betrokken instantie geconfronteerd met een “Mijn informatie”-portaal, wat de onduidelijkheid vergroot. Een mogelijke oplossing is een centrale voorziening voor de klant die daarmee alles rond zorg en ondersteuning kan vinden en regelen.

Aanleiding en aanpak
Aanleiding voor de verkenning waren verschillende vragen over de relatie tussen cure en care vanuit IZO, vragen bij de vorming van het Toekomstbeeld IZO 2020 en een eerdere vergelijking tussen AZR en HL7, de gebruikte standaarden binnen de care en de cure. Input voor de verkenning is verzameld op basis van documentatie, vanuit het Platform IZO en de Architectuurboard IZO, uitkomsten van de Denktank IZO en gesprekken met VECOZO, ZIN, Nictiz, het Inlichtingenbureau, KING/VNG en verschillende directies binnen VWS.

Kansen
De verkenning laat mogelijkheden zien om de administratieve lasten voor aanbieders te verminderen en de dienstverlening aan klanten te verbeteren. De bij de verkenning behorende platen zijn bedoeld om de discussie op gang te brengen en te komen tot vervolgstappen in de richting van verdere harmonisatie van standaarden en eenvoud van de informatie voor de klant. Belangrijk voor dat laatste is dat het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit recent gezamenlijk hebben onderzocht hoe en waar de burger zoekt naar informatie over zorg en ondersteuning.

primary@149.210.155.96