iStandaarden.nl Nieuwsberichten https://istandaarden.nl In deze RSS-feed treft u de recente nieuwsberichten aan op istandaarden.nl nl-nl Zorginstituut Nederland <![CDATA[iWmo 3.0 en iJw 3.0: infographics VOW en VOT & VOW geactualiseerd]]> 27 oktober 2020 - Vandaag publiceren we voor iWmo 3.0 en iJw 3.0 een nieuwe infographic over VOW (Verzoek om Wijziging) en een uitgebreidere versie van de infographic ‘Wanneer wordt VOT of VOW gebruikt?’

Deze aanpassingen zijn gemaakt om duidelijkheid te geven in welke situaties het VOW-bericht de huidige werkwijze vervangt.

Waar kunt u alle infographics vinden?

Alle infographics zijn samen met de bijbehorende presentaties en andere ondersteunende documenten te vinden op de ondersteuningspagina’s van release 3.0:

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en of iJw? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iWmo-30-en-iJw-30-infographics-vow-en-vot-vow-geactualiseerd https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iWmo-30-en-iJw-30-infographics-vow-en-vot-vow-geactualiseerd Tue, 27 Oct 2020 16:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Ophalen wijzigingsverzoeken iWmo/iJw release 2022]]> 21 oktober 2020 – Momenteel zijn gebruikers van het iWmo en iJw berichtenverkeer druk bezig met de voorbereidingen voor de ingebruikname van de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0. Ondertussen werkt Zorginstituut Nederland aan de voorbereidingen voor de nieuwe releases van de iStandaarden in 2022.

In dit nieuwsbericht vragen wij om uw input voor de nieuwe releases voor iWmo en iJw. Uw input is voor ons van groot belang, want daarmee zorgen we samen voor een release die een bijdrage levert aan het verder verminderen van de administratieve lasten.

Meld uw wijzigingsverzoeken

Het releaseproces voor de iStandaarden volgt een aantal vaste stappen. Op dit moment gaan we voor iWmo en iJw aan de slag met stap 1: Verzamelen van alle wijzigingsverzoeken voor de volgende release. Denk hierbij aan:

 • gewijzigde wet- en regelgeving;
 • projecten van het Ketenbureau i-Sociaal domein die van invloed zijn;
 • technische verbeteringen.

Maar daarnaast zijn we op zoek naar de wijzigingsverzoeken van de gebruikers van het berichtenverkeer, dus van u! Denk hierbij aan:

 • knelpunten die u ervaart in het iWmo en iJw berichtenverkeer;
 • uw wensen en verbeteringen voor het berichtenverkeer.

Het releaseproces

Ons releaseproces heeft globaal de volgende stappen:

 1. Verzamelen: De wijzigingsverzoeken worden verzameld.
 2. Voorbereiding en analyse: De wijzigingsverzoeken worden verduidelijkt, gegroepeerd en geanalyseerd. Samen met de ketenpartijen worden de verzoeken geprioriteerd en wordt bepaald welke verder worden uitgewerkt om eventueel in de volgende release te worden opgenomen.
 3. Vaststellen kadernota: De Stuurgroep stelt de kaders voor de nieuwe release vast.
 4. Afstemming en consultatie: Tijdens de referentiegroepen bespreken we met de ketenpartijen of en hoe de wijzigingsverzoeken in een volgende release worden verwerkt. De afstemming die plaatsvindt is zowel functioneel als technisch. Tevens worden de raakvlakken met de bijbehorende processen meegenomen in deze besprekingen.
 5. Vaststellen inhoud release: De inhoud van de release wordt door de Stuurgroep vastgesteld. Hierbij wordt tevens de implementatiestrategie vastgesteld.
 6. Uitwerking specificaties: De specificaties worden opgesteld en gepubliceerd in het informatiemodel. Tevens worden ondersteunende producten en documentatie ontwikkeld en gepubliceerd.

Indienen wijzigingsverzoeken kan tot uiterlijk 31 december 2020

U kunt uw wijzigingsverzoeken nú bij ons indienen via dit formulier. Indienen kan tot uiterlijk 31 december 2020. Uw contactgegevens gebruiken wij indien we een toelichting willen vragen op uw ingediende wijzigingsverzoek.

Het Zorginstituut en de ketenpartijen hebben zo veel mogelijk informatie nodig om ingediende wijzigingsverzoeken goed te kunnen begrijpen en beoordelen. Onderbouw daarom zo goed mogelijk waarom u de wijziging aanvraagt. Bijvoorbeeld:

 • welk probleem wordt hiermee opgelost;
 • hoe groot is dit probleem;
 • hoe draagt de oplossing bij aan minder administratieve lasten?

Tot slot vindt u in het formulier nog een paar vragen over uw verwachtingen voor de iWmo/iJw releases 2022.

Het vervolg

Wij gaan alle ingediende wijzigingsverzoeken verduidelijken (eventueel in overleg met de indiener) en groeperen. De volledige lijst publiceren we op onze website. Daarna brengen we samen met de ketenpartijen een prioritering aan. Die maakt duidelijk welke verzoeken we verder gaan analyseren en uitwerken in de referentiegroepen.

In de afgelopen jaren konden we dit doen door bij elkaar te komen. We weten nog niet of dit begin volgend jaar mogelijk is vanwege de coronamaatregelen. Daarom onderzoeken we ook andere mogelijkheden om de referentiegroepen te organiseren. We zullen u op een later moment hierover informeren.

Tot slot

Wij zien uw wijzigingsverzoeken en antwoorden graag tegemoet. Alvast hartelijk dank voor uw input. Samen zorgen we ervoor dat de iStandaarden de administratieve processen binnen de Wmo en de Jeugdwet steeds beter ondersteunen.

Voor de gebruikers die (ook) met de iWlz-standaard werken volgt later dit jaar eenzelfde verzoek tot het indienen van wijzigingsverzoeken.

Indien u nog vragen heeft over dit nieuwsbericht, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ophalen-wijzigingsverzoeken-iwmoijw-release-2022 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ophalen-wijzigingsverzoeken-iwmoijw-release-2022 Wed, 21 Oct 2020 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Ontwikkeling en implementatie informatiestandaard Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (iWvggz) beëindigd]]> 14 oktober 2020 - Zorginstituut Nederland heeft de ontwikkeling en implementatie van de informatiestandaard voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (iWvggz) voor nu per 9 oktober 2020 beëindigd.

Op verzoek van de ketenpartijen is door Zorginstituut Nederland gewerkt aan de informatiestandaard om invulling te geven aan de technische systeemkoppelingen van de ketenpartijen, waarmee digitale gestructureerde informatie-uitwisseling kan plaatsvinden. Samen met de ketenpartijen heeft het Zorginstituut een roadmap uitgewerkt en heeft het ketenprogramma de kosten daarvan in beeld gebracht. Op basis hiervan hebben de ketenpartijen onder meer geconstateerd dat de noodzakelijke investeringen die in kaart zijn gebracht om die keteninformatievoorziening te realiseren niet in verhouding staan tot de baten in termen van de hiermee te realiseren administratieve lastenvermindering.

De ketenpartijen hebben daarom op 8 oktober 2020 gezamenlijk besloten om een pas op de plaats te maken voor wat betreft de ontwikkeling van de keteninformatievoorziening.

Als eerste vervolgstap worden nu gezamenlijk criteria vastgesteld waaraan een bestendige IV-oplossing dient te voldoen.

Op basis van het besluit van de Bestuurlijke Ketenraad heeft ZIN de ontwikkeling en implementatie van de informatiestandaard voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (iWvggz) voor nu per 9 oktober 2020 beëindigd.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de brief aan de Tweede Kamer.

In de brief vindt u op pagina 11 het kopje ‘Informatievoorziening Wvggz’.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ontwikkeling-en-implementatie-informatiestandaard-wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg-iwvggz-beeindigd https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ontwikkeling-en-implementatie-informatiestandaard-wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg-iwvggz-beeindigd Wed, 14 Oct 2020 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor 2021 beschikbaar]]> 7 oktober 2020 – Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland publiceren bijgewerkte standaard-productcodelijst voor de Wmo en de Jeugdwet.

De nieuwe codes gaan op 1 januari 2021 in.

Suggesties en aanvullingen uit het werkveld

De publicatie van nieuwe codes maakt standaard deel uit van de jaarlijkse onderhoudscyclus. Gemeenten en aanbieders konden tot 1 september 2020 suggesties doen voor aanvullingen op de standaard-productcodelijsten. Daaruit kwam een aantal verzoeken tot aanpassing. De redactieraad van het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft alle suggesties getoetst. Hun overwegingen en besluit bij elke suggestie vindt u in het ‘Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten 2021’.

 

Aanpassingen Productcodelijst Wmo
In de standaard-productcodelijst Wmo is bij een aantal productcodes de uitvoeringsvariant (inspanningsgericht of outputgericht) toegevoegd aan de omschrijving. Ook zijn op verzoek van de VNG 8 productcodes voor ‘Vervoer begeleiding’ toegevoegd. Deze horen bij het landelijk raamcontract voor ondersteuning.

Aanpassingen Productcodelijst Jeugdwet 
In de standaardproductcodelijst Jeugdwet is ook bij een aantal productcodes de uitvoeringsvariant (inspanningsgericht of outputgericht) toegevoegd aan de omschrijving.

Wat betekenen de wijzigingen voor gemeenten?
Als u als gemeente nieuwe inkoopcontracten sluit of wilt overstappen op standaardproductcodes, gebruik dan de nieuwe standaard-productcodelijsten om te weten welke codes u in 2021 kunt gebruiken.

Wat betekenen de wijzigingen voor zorgaanbieders?
Zolang de afspraken tussen u en de gemeente niet wijzigen, verandert er niets. Als zorgaanbieder spreekt u met de gemeente productcodes af bij het maken van contractafspraken in het inkooptraject.

Waar vindt u de lijsten?
U vindt de standaard-productcodelijsten als download bij dit bericht. Ze zijn ook opgenomen in de iBieb onder 'iWmo (algemeen)' en 'iJw (algemeen)'.

Contact 
Hebt u inhoudelijke vragen over de standaard-productcodelijsten? Neem dan per e-mail contact op met het Ketenbureau i-Sociaal domein via ketenbureau@i-sociaaldomein.nl.

Hebt u vragen over de publicatie van de bijgewerkte standaard-productcodelijsten? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-standaardproductcodelijsten-voor-2021-beschikbaar https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-standaardproductcodelijsten-voor-2021-beschikbaar Wed, 07 Oct 2020 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie specificaties revisiereleases iWlz 2.2.1 en iWmo en iJw 3.0.2 en Testvoorziening iStandaarden iWlz 2.2]]> 1 oktober 2020 - Vandaag publiceert het Zorginstituut de specificaties van de revisiereleases voor iWlz (2.2.1), iWmo en iJw (3.0.2). Daarnaast is de Testvoorziening iStandaarden (TiS) nu beschikbaar voor iWlz 2.2.

Waarom revisiereleases?

De revisiereleases iWlz en iWmo/iJw zijn tot stand gekomen naar aanleiding van bevindingen vanuit het iStandaarden-werkveld. Dit leidde tot wijzigingen in de specificaties.

Wanneer gaan de revisiereleases in?

De implementatiedatum van alle releases is 1 januari 2021. De dag van ingebruikname is maandag 4 januari 2021, de eerste werkdag in het nieuwe jaar.

Wat is er gewijzigd in de specificaties?

iWlz 2.2.1

Op 1 september is vanwege een aanpassing van TR106 een nieuwe versie gepubliceerd van een aantal documenten. De wijzigingen waren nog niet zichtbaar in het informatiemodel, maar nu wel. Aan het wachtlijstbericht (AW317) is het element ‘Clientreferentie’ toegevoegd. Voor het vullen hiervan is een nieuwe technische regel opgenomen. Voor de zorgkantoren zijn de wijzigingen in de AW317 van belang. Die leiden tot een nieuwe versie van de XSLT’s en het basisschema. Bij de revisierelease horen ook nieuwe versies van de documentatie.

iWmo 3.0.2 en iJw 3.0.2

Deze revisierelease betreft voornamelijk de verduidelijking van een aantal bedrijfsregels, technische regels, documentatie bij elementen en invulinstructies. Daarnaast zijn er aanpassingen die invloed hebben op de XSD’s of XSLT’s. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Klasse Declaratie in 325-bericht is nu optioneel (XSD-aanpassing).
 • Als een Declaratie op de klasse Declaratie wordt afgekeurd, wordt het TotaalToegekendBedrag gevuld met nul en worden de ingediende prestaties niet meegestuurd in het Declaratie-antwoordbericht. (XSLT-aanpassing).
 • Verduidelijking documentatie en controles DeclaratieIdentificatie en DeclaratieNummer (XSLT-aanpassing).
 • Conditie CD044 op Einddatum ToegewezenProduct is verwijderd.
 • Codelijst WJ758 (Reden verzoek): Waarde 3 (Wijziging vanuit verwijzing) is verwijderd.
 • Correcties en verduidelijking op een aantal bedrijfsregels en invulinstructies.
 • Verduidelijking iJw casuïstiek 5 en 12 in werkwijze na sturen tijdelijke stop.

Alle wijzigingen staan in het mutatieoverzicht. Selecteer op datum 01-10-2020.

Ondersteunende documentatie

iWlz

Naast de revisierelease iWlz 2.2.1 zijn de conversieregels gepubliceerd. Ook publiceren we een aantal casusbeschrijvingen, met een toelichting op het gebruik van de nieuwe leveringsstatussen en classificaties in de berichten. De Conversieregels iWlz 2.1 - iWlz 2.2 en de Casusbeschrijvingen iWlz 2.2 zijn beide op de pagina Ontwikkeling iWlz 2.2 te vinden.

Het landelijk migratiedraaiboek verschijnt in de eerste week van november 2020.

iWmo en iJw

Naast de revisierelease iWmo 3.0.2 en iJw 3.0.2 publiceren we een aantal bijgewerkte handreikingen met aanpassingen voor de 3.0 releases:

 • Handreiking gebruik van iWmo berichtenverkeer door gemeenten en hulpmiddelenleveranciers (huur - vaste prijs).
 • Gebruik van iJw-berichtenverkeer door gemeenten en gecertificeerde jeugdzorginstellingen (gedwongen kader).

TiS voor iWlz 2.2

Vanaf 1 oktober 2020 ondersteunt de Testvoorziening iStandaarden (TiS) iWlz 2.2-berichten. TiS is een online-simulatieomgeving voor softwareleveranciers. In de rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer kunnen zij hun producten testen en waar nodig verbeteren.

Documentatie op deze website

Bij de specificaties voor de 3 genoemde releases hoort een aantal documenten. Deze vindt u hier:

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.2);

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWmo 3.0);

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iJw 3.0).

Er zijn ook ontwikkelpagina’s, waar we alle beschikbare documentatie voor u verzamelen en aanvullen:

ontwikkeling iWlz 2.2;

ontwikkeling iWmo 3.0;

ontwikkeling iJw 3.0.

Er zijn ook aparte ondersteuningspagina’s voor de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0, met presentaties, infographics en andere ondersteunende documenten:

ondersteuning iWmo 3.0;

ondersteuning iJw 3.0.

Als u specifieke vragen heeft over de inhoud van de nieuwe releases, bijvoorbeeld hoe het nieuwe VOW-bericht gebruikt moet worden, kunt u ook het document met Veelgestelde vragen bekijken. Hierin worden vragen met betrekking tot de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 beantwoord. Aangezien er veel vragen binnenkomen over het wel of niet verplicht zijn van het nieuwe VOW-bericht, beantwoorden we hieronder deze vraag.

Is gebruik van het nieuwe VOW-bericht verplicht?

Het VOW-bericht en bijbehorende proces zijn vanaf release 3.0 verplicht als de aanbieder bij de gemeente een verzoek mag indienen om de toegewezen zorg te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat er een verandering is in de situatie van de cliënt.

Momenteel zijn er veel verschillende manieren waarop een aanbieder de wijziging in de cliëntsituatie en daarmee een verzoek tot een wijziging in de toegewezen zorg aan de gemeente moet doorgeven. Deze ongewenste diversiteit zorgt voor onduidelijkheid en fouten. Dit is zowel voor de aanbieder als voor de gemeente onwenselijk.

Voor deze situaties is in release 3.0 daarom het VOW-bericht gemaakt, zodat hier vanaf 2021 een standaard bericht en proces voor is. De aanbieder vraagt met het VOW-bericht dus een gewenste wijziging aan in de zorg voor de cliënt. Het is aan de gemeente om deze wijzigingsaanvraag te beoordelen en vervolgens te honoreren of af te wijzen (eventueel na eerst nader onderzoek te hebben gedaan).

Er zijn ook gemeenten waar de aanbieder momenteel geen rol heeft in het doorgeven van wijzigingen in de cliëntsituatie. De gemeente zorgt in dit geval zelf voor het signaal voor wijzigingen en verlengingen of heeft dit bij een andere organisatie of bij de cliënt zelf belegd. In dat geval wordt er geen gebruik gemaakt van het VOW-bericht. De gemeente zorgt dan zelf voor eventuele wijzigingen in de toewijzingen en zorgt dat de aanbieder deze tijdig ontvangt om de juiste zorg aan de cliënt te kunnen leveren.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisiereleases-iwlz-221-en-iwmo-en-ijw-302-en-testvoorziening-istandaarden-iwlz-22 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisiereleases-iwlz-221-en-iwmo-en-ijw-302-en-testvoorziening-istandaarden-iwlz-22 Thu, 01 Oct 2020 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Aangepaste infographics iWmo 3.0 en iJw 3.0]]> 23 september 2020 – Vandaag publiceren we aangepaste infographics, die gebruikt kunnen worden bij het migreren van de toewijzingen voor de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Bij gebruik door ketenpartijen is gebleken dat er nog een paar fouten in de infographics zaten. Hierdoor worden bepaalde situaties niet goed in beeld gebracht. Dit geldt vooral bij het migreren van toewijzingen waar nu (in de huidige release) de eenheid ‘Stuks’ en de frequentie ‘Per dag’ wordt gebruikt.

Wat is er precies aangepast?

Infographic: Moet een toewijzing worden gemigreerd?

 • De vraag ‘Einddatum toewijzing eerder dan 30-11-2020’ is gewijzigd in ‘Einddatum toewijzing <= 30-11-2020’. De datum 30-11-2020 doet namelijk mee in de beslissing.
 • De vraag ‘Einddatum toewijzing eerder dan 31-12-2020’ is gewijzigd in ‘Einddatum toewijzing <= 31-12-2020’. De datum 31-12-2020 doet namelijk mee in de beslissing.
 • Bij de vraag ‘Eenheid is “Etmaal”, “Dagdeel (4 uur)”, “Euro’s”, “Stuks (output)”?’ is “Stuks (output)” verwijderd. Wel is onder deze vraag een extra vraag toegevoegd, namelijk ‘”Stuks (output)” moet eigenlijk “Stuks (inspanning)”zijn?’ Deze aanpassing is gedaan, omdat de eenheid ‘Stuks (inspanning)’ in release 3.0 niet bij de frequentie ‘Per dag’ is toegestaan. Deze beperking geldt niet voor ‘Stuks (ouput)’.

Infographic: Hoe en wanneer wordt de toewijzing gemigreerd?

 • Aan de kolomtitel ‘Frequentie “Per dag” en eenheid is “Etmaal” of “Dagdeel (4 uur)”?’ is tevens “Euro” toegevoegd, zoals ook in het beslisschema van de infographic ‘Moet een toewijzing gemigreerd?’ erbij staat.

Waar kunt u de infographics vinden?

De infographics zijn samen met de bijbehorende presentaties en andere ondersteunende documenten te vinden op de ondersteuningspagina’s van release 3.0:

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.


]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/aangepaste-infographics-iwmo-30-en-ijw-30 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/aangepaste-infographics-iwmo-30-en-ijw-30 Wed, 23 Sep 2020 14:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Presentaties iWmo 3.0 en iJw 3.0 volledig: VOT & VOW toegevoegd]]> 16 september 2020 - Vandaag publiceren we het laatste onderdeel van de presentaties met betrekking tot de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0: VOT & VOW (Verzoek om Toewijzing en Verzoek om Wijziging).

Met deze publicatie zijn de ondersteunende presentaties voor release 3.0 volledig:

VOT & VOW

VOT staat voor Verzoek om Toewijzing en VOW is de afkorting voor Verzoek om Wijziging. Voor het VOW-proces zijn nieuwe berichten opgesteld die vanaf de implementatie van de releases 3.0 voor het eerst in gebruik genomen worden door de ketenpartijen.

Bij het onderdeel VOT & VOW worden tevens een aantal infographics gepubliceerd die u ondersteunen bij het gebruik van de berichten in het nieuwe VOW-proces:

Met behulp van deze infographics wordt het gebruik en de vulling van de berichten in het VOW-proces eenduidig. Door dit proces zoveel mogelijk te standaardiseren verlagen we de administratieve lasten in de keten.

Waar kunt u de presentaties en documenten vinden?

De presentaties en ondersteunende documenten vindt u hier:

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het bekijken van de presentaties en ondersteunende documentatie nog vragen?
Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/presentaties-iwmo-30-en-ijw-30-volledig-vot-vow-toegevoegd https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/presentaties-iwmo-30-en-ijw-30-volledig-vot-vow-toegevoegd Wed, 16 Sep 2020 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut Nederland is met de Personal Health Train (PHT) in de race voor de prestigieuze Computable Awards 2020]]> 14 september 2020 - We behoren tot de laatste 5 kandidaten in de categorie Zorgproject. Samen met toonaangevende partners in de zorg bouwen we aan een privacyvriendelijk en duurzaam informatiestelsel voor het opslaan en uitwisselen van persoonlijke gezondheidsgegevens van alle 17 miljoen Nederlanders.

Door gebruik van het PHT-concept blijven medische gegevens veilig opgeslagen bij de oorspronkelijke bron. Als aanvragers medische informatie nodig hebben voor analyse, krijgen zij alleen de resultaten te zien. Er rijdt als het ware een trein langs verschillende datastations om ter plekke gegevens te analyseren en te koppelen.

De PHT is al met succes op kleine schaal en op verschillende plaatsen in de zorg toegepast. En we willen maar wat graag uitbreiden. Door te stemmen krijgt de PHT de gewenste aandacht om binnen het zorgveld te landen. Jij wilt toch ook dat jouw medische data veilig zijn, nu en in de toekomst?

Help ons aan dé ICT-prijs van het jaar om door te groeien! De uitslag volgt op 24 november.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-met-de-personal-health-train-pht-de-race-voor-de-prestigieuze-computable-awards-2020 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-met-de-personal-health-train-pht-de-race-voor-de-prestigieuze-computable-awards-2020 Mon, 14 Sep 2020 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Ondersteuning bij release iWmo 3.0 en iJw 3.0 - nieuwe onderdelen in de presentaties]]> 7 september 2020 - Vandaag publiceren we een aantal aanvullende onderdelen van de presentaties met betrekking tot de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0. Het gaat om de onderdelen Declareren en Afsluiten zorg.

Deze aanvullingen zijn onderdeel van de ondersteunende presentaties voor release 3.0 die eerder in juli zijn gepubliceerd. De presentaties gaan over de belangrijkste wijzigingen in release 3.0 en voorbereidingen die gemeenten en aanbieders moeten treffen om over te gaan naar release 3.0. Bij de presentaties zijn ook een aantal ondersteunende infographics en andere documenten gepubliceerd.

De ondersteunende documenten en presentaties vindt u hier:

Binnenkort volgt nog het laatste onderdeel: Verzoek om Toewijzing & Verzoek om Wijziging.

Vragen?

Meer weten over iWmo en iJw release 3.0? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ondersteuning-bij-release-iwmo-30-en-ijw-30-nieuwe-onderdelen-de-presentaties https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ondersteuning-bij-release-iwmo-30-en-ijw-30-nieuwe-onderdelen-de-presentaties Mon, 07 Sep 2020 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut publiceert concept-specificaties iWvggz 1.0]]> 2 september 2020 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de conceptspecificaties van de iWvggz-release 1.0 gepubliceerd in het Informatiemodel iStandaarden.

Deze eerste iWvggz-release is in de afgelopen maanden met de betrokken partijen in het werkveld afgestemd en verwerkt in conceptspecificaties. Vandaag start de reviewperiode, waarin ketenpartijen en de softwareleveranciers van de iWvggz-standaard hun bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.

Over de Wvggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen.

Wat is iWvggz?

Bij de uitvoering van de Wvggz zijn veel verschillende partijen betrokken die met elkaar informatie moeten uitwisselen. Om deze informatie-uitwisseling mogelijk te maken via elektronisch berichtenverkeer is een nieuwe iStandaard in ontwikkeling: de iWvggz. Door standaardisatie gaat de verwerkingssnelheid en -kwaliteit omhoog en vermindert de administratieve last.

iWvggz 1.0

De eerste release iWvggz 1.0 wordt per 1 juli 2021 geïmplementeerd en is gericht op communicatie in het kader van de voorbereiding van een aanvraag van een zorgmachtiging tussen zorgaanbieders en het Openbaar Ministerie, de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In versie 1.0 van de iWvggz wordt de eerste set berichten opgeleverd:

• WVG101: aanvraag voorbereiding zorgmachtiging;

• WVG103: aanwijzing geneesheer-directeur;

• WVG105: medische verklaring;

• WVG107: bevindingen geneesheer-directeur;

• WVG109: beslissing t.a.v. aanvraag voorbereiding of indiening zorgmachtiging;

• WVG111: persoonsgegevens betrokkene Stichting PVP;

• WVG113: verstrekking geleverde verplichte zorg aan de IGJ;

• WVG115: aanvraag zorgmachtiging voortzetting crisismaatregel.

De implementatie van de iWvggz gebeurt via een big bang-scenario. Gebruikers van iWvggz versie 1.0 gaan op 1 juli 2021 direct over op het gebruik van het berichtenverkeer in plaats van de veilige e-mail die tot die tijd gebruikt wordt. De veilige e-mail blijft als back-up en alternatief beschikbaar voor het berichtenverkeer.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de specificaties voor de 1.0 release van iWvggz hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina:

Zie ook de pagina 'Specificaties' waar we de documentatie die momenteel beschikbaar is voor u verzamelen en aanvullen:

Heeft u opmerkingen over de conceptspecificaties iWvggz 1.0? Graag uiterlijk 15 september aanleveren!

Zorginstituut Nederland roept ketenpartijen en softwareleveranciers op om de conceptspecificaties te reviewen. Bevindingen op de conceptspecificaties kunnen tot uiterlijk 15 september worden doorgegeven aan het Zorginstituut door een e-mail te sturen naar info@istandaarden.nl onder vermelding van ‘Bevindingen conceptspecificaties iWvggz 1.0’.

Let op: De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. Nieuwe wijzigingsverzoeken worden niet meer in behandeling genomen voor iWvggz 1.0, maar genoteerd voor een volgende release.

Reviewsessie conceptspecificaties iWvggz 1.0

Op woensdag 23 september organiseert het Zorginstituut een reviewsessie. Dit is een online bijeenkomst waarin de gemelde bevindingen worden besproken met de inzenders en met overige geïnteresseerden. De bespreking vindt plaats aan de hand van het overzicht van de ontvangen bevindingen, deze worden uiterlijk vrijdag 18 september op de website gepubliceerd. Met behulp van dit overzicht kunnen deelnemers zich voorbereiden op de sessie. Na afloop van de reviewsessie worden de conclusies verwerkt in het bevindingenoverzicht en worden benodigde wijzigingen doorgevoerd in de definitieve specificaties iWvggz 1.0.

Aanmelden voor de reviewsessie van 23 september (13.00 - 15.00 uur) kan door een e-mail te sturen naar info@istandaarden.nl onder vermelding van ‘Reviewsessie iWvggz 1.0’. Op maandag 5 oktober worden de definitieve specificaties van iWvggz 1.0 gepubliceerd.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe release de iWvggz? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-concept-specificaties-iwvggz-10 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-concept-specificaties-iwvggz-10 Wed, 02 Sep 2020 10:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut Nederland verbetert toegangsmanagement modules iStandaarden]]> 24 augustus 2020 - Er vindt een wijziging plaats op de achterliggende functionaliteit voor het inloggen op een aantal modules van Zorginstituut Nederland. De modules zijn vanaf 16.00 uur tijdelijk niet beschikbaar.

Door deze wijziging wordt het beheren van gebruikers en het toegangsmanagement verbeterd. Zo kunnen we de privacy en bescherming van gebruikersgegevens die toegang verlenen tot onze diensten beter waarborgen. Ook is verbetering aangebracht in de techniek van de inlogtoepassingen, waaronder SSO (Single Sign On) en is er tweefactorauthenticatie ingevoerd (2FA). Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een wachtwoord, in combinatie met een check door een authenticatie-app.

Modules op maandag 24 augustus vanaf 16.00 uur tijdelijk niet beschikbaar

Vanaf maandag 24 augustus 16.00 uur is het tijdelijk niet mogelijk om de modules van iStandaarden te gebruiken. Op dinsdag 25 augustus zijn de modules geüpdatet en weer toegankelijk voor de gebruikers.

Nieuw wachtwoord voor gebruikers

Omdat de huidige wachtwoorden uit veiligheidsoverwegingen niet overgezet worden naar het nieuwe systeem, ontvangen alle gebruikers van onze diensten een e-mail met het verzoek binnen 30 dagen een nieuw wachtwoord aan te maken. Mocht dit binnen die tijd niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van iStandaarden om uw wachtwoord op een later moment aan te maken.

Het gebruiken van een wachtwoord is alleen van toepassing voor de modules Tabelbeheer en de Regionale Wachtlijstmodule. Overige modules zijn zonder wachtwoord beschikbaar.

Vragen?

Meer weten over deze veranderingen? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-verbetert-toegangsmanagement-modules-istandaarden https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-verbetert-toegangsmanagement-modules-istandaarden Mon, 24 Aug 2020 14:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Testvoorziening iStandaarden beschikbaar voor iWmo 3.0 en iJw 3.0]]> 3 augustus 2020 - Vanaf vandaag is er een nieuwe versie van de Testvoorziening (TiS) beschikbaar. Deze nieuwe versie zal de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 gaan ondersteunen.

TiS is een webservice voor softwareleveranciers die hen ondersteunt bij de bouw van hun softwareproducten. Het is een online-simulatieomgeving voor softwareleveranciers. Zij kunnen hun producten testen in de rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer, en zo nodig verbeteren.

TiS werkt met een geautomatiseerd testproces volgens vaste ingebouwde scenario’s waarmee de verzendende en ontvangende partijen worden gesimuleerd.

Zo worden de leveranciers ondersteund bij de levering van kwalitatief hoogwaardige softwareproducten, waarmee hun klanten (gebruikers van de iStandaarden), snel en soepel iStandaarden-berichten kunnen uitwisselen.

Voordelen van TiS

 • U test het berichtenverkeer voor elke partij die met iStandaarden werkt;
 • U test aan de hand van scenario’s die altijd actueel zijn;
 • U test in uw eigen omgeving en in uw eigen tijd en tempo;
 • De iStandaarden-berichten worden technisch en inhoudelijk gevalideerd (TiS valideert de berichten op basis van XSD en XSLT met behulp van Validatiemodule);
 • De berichten doorlopen het volledige werkveld, van toewijzing tot declaratie.

Testscenario’s en testberichten

Momenteel kunt u met TiS alleen testscenario’s doorlopen voor deze iStandaarden-releases:

 • iWmo 3.0
 • iJw 3.0
 • iWlz 2.1
 • iPgb 2.0

Vanaf begin oktober zal TiS ook de nieuwe release iWlz 2.2 ondersteunen.

Toegang tot TiS

In de TiS-handleiding is het endpoint van TiS opgenomen, en staan de vereisten vermeld voor softwareleveranciers om verbinding te kunnen maken met de simulatieomgeving.

Meer informatie

Wilt u gebruikmaken van TiS, bekijk dan de pagina met informatie en documentatie om met TiS te kunnen werken.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iStandaarden of over één van de technische modules? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/testvoorziening-istandaarden-beschikbaar-voor-iwmo-30-en-ijw-30 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/testvoorziening-istandaarden-beschikbaar-voor-iwmo-30-en-ijw-30 Mon, 03 Aug 2020 11:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Validatiemodule en nieuwe Decentrale Validatieservice beschikbaar voor iWlz 2.2]]> 30 juli 2020 - Vanaf vandaag zijn nieuwe versies beschikbaar van de bestaande Validatiemodule en van de nieuwe Decentrale Validatieservice voor het ondersteunen van softwareleveranciers bij de bouw en test van iWlz 2.2.

Validatiemodule

De Validatiemodule is bijgewerkt zodat berichten voor iWlz 2.2, de release die in ontwikkeling is, nu ook gevalideerd kunnen worden. De definitieve specificaties van iWlz 2.2 zijn op 2 juli 2020 gepubliceerd.

Nieuw: Decentrale Validatieservice

Zorginstituut Nederland heeft de voordelen van de Validatieservice en de Decentrale Validatiemodule gebundeld in 1 technische module: De Decentrale Validatieservice (DVS). De DVS maakt het mogelijk de validatie van iStandaarden-berichten uit te voeren in een interne (eigen) omgeving. Dit maakt de service (in tegenstelling tot de module) geschikt om toe te passen bij het valideren van productiegegevens.

Zowel de Validatiemodule als de Decentrale Validatieservice biedt gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer de mogelijkheid om testberichten te valideren tijdens het softwareontwikkelproces.

Testvoorziening iStandaarden

Om softwareleveranciers te ondersteunen tijdens de bouw- en testfase van nieuwe releases stelt het Zorginstituut in oktober ook de vernieuwde Testvoorziening iStandaarden (TiS) beschikbaar. TiS is een online simulatieomgeving waarin softwareleveranciers hun producten kunnen testen in de rol van een partij naar keuze die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer.

Meer informatie

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iStandaarden of over een van de technische modules? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/validatiemodule-en-nieuwe-decentrale-validatieservice-beschikbaar-voor-iwlz-22 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/validatiemodule-en-nieuwe-decentrale-validatieservice-beschikbaar-voor-iwlz-22 Fri, 31 Jul 2020 14:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Ondersteuning bij release iWmo 3.0 en iJw 3.0 – aanvullende documentatie]]> 23 juli 2020 - Vandaag publiceren we het eerste deel van de presentatie Migratie naar iWmo 3.0 en iJw 3.0.

De presentatie is beschikbaar voor de volgende onderdelen:

 • Overzicht wijzigingen
 • Toewijzingen

We publiceren de ondersteunende presentaties bij release 3.0 gefaseerd. Op 9 juli j.l. publiceerden wij voor deze onderdelen een eerste presentatie met de belangrijkste wijzigingen van de release 3.0.

Deze tweede presentatie gaat in op de voorbereidingen die gemeenten en aanbieders moeten treffen om over te gaan naar release 3.0.

De ondersteunende documenten en presentaties vindt u hier:

In de maand augustus volgen voor beide presentaties nog de onderdelen VOT & VOW, Declareren en Afsluiten zorg.

Bij iedere aanvulling van de presentaties verschijnt een nieuwsbericht, zodat u altijd beschikt over de meest actuele informatie.

Vragen?

Meer weten over iWmo en iJw release 3.0? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ondersteuning-bij-release-iwmo-30-en-ijw-30-aanvullende-documentatie https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ondersteuning-bij-release-iwmo-30-en-ijw-30-aanvullende-documentatie Thu, 23 Jul 2020 11:30:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Ondersteuning bij release iWmo 3.0 en iJw 3.0]]> 9 juli 2020 - Het zal u niet zijn ontgaan: per 1 januari 2021 gaan gemeenten en zorgaanbieders werken met de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0. Dit heeft gevolgen voor hun processen en systemen.

Om de voorbereiding en overgang naar release 3.0 zo makkelijk mogelijk te maken hebben we de belangrijkste ondersteunende documenten gebundeld:

Gefaseerde publicatie presentaties

We publiceren de ondersteunende presentaties bij release 3.0 gefaseerd. Op dit moment is de presentatie Wijzigingen iWmo 3.0 en iJw 3.0 beschikbaar voor de volgende onderdelen:

 • Overzicht wijzigingen
 • Toewijzingen

Eind juli volgen deze onderdelen voor de presentatie Migratie naar iWmo 3.0 en iJw 3.0. In de maand augustus volgt de publicatie van de onderdelen VOT & VOW, Declareren en Afsluiten zorg voor beide presentaties.

Bij iedere aanvulling van de presentaties verschijnt een nieuwsbericht, zodat u altijd beschikt over de meeste actuele informatie.

Vragen?

Meer weten over iWmo en iJw release 3.0? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ondersteuning-bij-release-iwmo-30-en-ijw-30 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ondersteuning-bij-release-iwmo-30-en-ijw-30 Thu, 09 Jul 2020 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie definitieve specificaties iWlz 2.2 en specificaties revisiereleases iWmo en iJw 3.0.1]]> 2 juli 2020 - Vandaag publiceert het Zorginstituut de definitieve specificaties van de nieuwe iWlz-release 2.2 in het Informatiemodel iStandaarden. Ook zijn de specificaties voor de revisiereleases iWmo 3.0.1 en iJw 3.0.1 nu beschikbaar.

Met deze specificaties kunnen softwareleveranciers van start met de bouw van de nieuwe versies van iStandaarden. De implementatiedatum van alle releases is 1 januari 2021. Naar verwachting worden ze maandag 4 januari 2021 in gebruik genomen.

Het Zorginstituut publiceert daarbij ondersteunende documentatie, draaiboeken en modules. Deze kunnen ketenpartijen ondersteunen bij het bouwen, testen en implementeren van de nieuwe releases.

iWlz 2.2

Na publicatie van de conceptspecificaties startte op 28 mei 2020 de reviewperiode voor het veld. De review leverde een aantal bevindingen op. Deze staan mét de bijbehorende oplossingen in het reviewoverzicht conceptspecificaties dat bij de documentatie van iWlz 2.2 hoort. De nieuwe wijzigingen zijn met mutatiedatum 2 juli 2020 toegevoegd aan het mutatieoverzicht.

In de periode na publicatie van de definitieve specificaties worden XSLT’s, validatiemodule, TIS, casusbeschrijvingen, ketentestplan, conversieregels en migratiedraaiboek ontwikkeld en gepubliceerd. De planning daarvoor staat op de ontwikkelpagina van iWlz 2.2.

De invoering van iWlz 2.2 vindt plaats door middel van een big bang-scenario. Dit scenario houdt in dat er géén conversieperiode is voor zorgaanbieders bij invoering van deze release. Alle iWlz-gebruikers gaan op de datum van ingebruikname (naar verwachting 4 januari 2021) direct over op de nieuwe release.

iWmo 3.0.1 en iJw 3.0.1

Op het informatiemodel van iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn een aantal bevindingen gemeld. Dit heeft geleid tot aanpassingen in technische regels, condities, constraints, invulinstructies en de koppeling tussen een aantal van deze onderdelen uit het informatiemodel. Door de wijzigingen zijn ook het regelrapport, de codelijsten, de XSD’s en de XSLT’s aangepast.

Alle wijzigingen zijn in het mutatieoverzicht terug te vinden door te selecteren op datum 02-07-2020.

In de 3.0.1-release van iWmo en iJw is tevens alle 2.4-casuïstiek in het Informatiemodel iStandaarden geactualiseerd. Daarnaast is nieuwe casuïstiek toegevoegd. Meer casusvoorbeelden zijn te vinden in het document ‘Casusbeschrijvingen bij de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0’.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de specificaties voor de drie genoemde releases hoort een aantal documenten. Deze vindt u hier:

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.2);

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWmo 3.0);

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iJw 3.0).

Zie ook de ontwikkelpagina’s, waar we de documentatie die momenteel beschikbaar is voor u verzamelen en aanvullen:

ontwikkeling iWlz 2.2;

ontwikkeling iWmo 3.0;

ontwikkeling iJw 3.0.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-definitieve-specificaties-iwlz-22-en-specificaties-revisiereleases-iwmo-en-ijw-301 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-definitieve-specificaties-iwlz-22-en-specificaties-revisiereleases-iwmo-en-ijw-301 Thu, 02 Jul 2020 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Start nú met uw voorbereidingen op iWmo en iJw 3.0]]> 30 juni 2020 - Belangrijk bericht voor gebruikers, inkopers en beleidmakers in de WMO en Jeugdwet.

U kunt zich nú al gaan voorbereiden op de komst van release 3.0 van iWmo en iJw. Per 1 januari 2021 gaan gemeenten en aanbieders hiermee werken. De veranderingen hebben gevolgen voor u als directe gebruiker, en mogelijk ook voor processen in uw organisatie. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen zo vroeg mogelijk aan de slag gaan met het voorbereiden van de veranderingen.

De belangrijkste veranderingen

Met deze nieuwe release werken Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein samen aan de verdere vermindering van de administratieve last in het sociaal domein. Release 3.0 levert het volgende op:

 • minder toewijzingsvarianten;
 • intensievere procesondersteuning bij Verzoek om Toewijzing (VOT) en Verzoek om Wijziging (VOW); en
 • een strakker ingericht declaratieproces.

Met iWmo en iJw 3.0 beschikt u over een toekomstbestendige release met minder variatie, meer duidelijkheid en meer eenduidigheid.

Vanaf 9 juli 2020 introductie nieuwe release via website

De komende tijd gaan we u precies uitleggen wat er allemaal gaat veranderen. Dit doen we via de website iStandaarden. De eerste onderdelen komen op donderdag 9 juli 2020 online. Via nieuwsberichten blijft u op de hoogte van volgende publicatiedata. Hou dus vooral onze berichtgeving in de gaten.

Vragen?

Meer weten over iWmo en iJw release 3.0? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Ga op tijd aan de slag met de voorbereidingen voor release 3.0 van iWmo en iJw. Zo zorgen we samen voor nog betere zorg!

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/start-nu-met-uw-voorbereidingen-op-iwmo-en-ijw-30 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/start-nu-met-uw-voorbereidingen-op-iwmo-en-ijw-30 Tue, 30 Jun 2020 09:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Validatiemodule beschikbaar voor de 2021-releases van iWmo en iJw]]> 18 juni 2020 – Vanaf vandaag is een nieuwe Validatiemodule en de nieuwe Decentrale Validatieservice beschikbaar die de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 ondersteunen.

Zowel de Validatiemodule als de Decentrale Validatieservice biedt gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer de mogelijkheid om testberichten te valideren tijdens het softwareontwikkelproces.

Validatiemodule

De Validatiemodule is bijgewerkt zodat de in ontwikkeling zijnde releases voor het iWmo- en iJw-berichtenverkeer nu ook gevalideerd kunnen worden. De definitieve specificaties van deze releases zijn 7 april gepubliceerd. De Validatiemodule is bedoeld voor het valideren van testberichten.

Nieuw: Decentrale Validatieservice

Zorginstituut Nederland heeft de voordelen van de Validatieservice en de Decentrale Validatiemodule gebundeld in één technische module: De Decentrale Validatieservice (DVS). De DVS maakt het mogelijk de validatie van iStandaarden-berichten uit te voeren in een interne (eigen) omgeving. Dit maakt de service geschikt om toe te passen bij het valideren van productiegegevens.

Deze DVS wordt beschikbaar gesteld via haar eigen registry en repository als Docker Image. Via uw browser kunt u naar https://repository.istandaarden.nl gaan. Dit betekent dat de DVS draait in een Docker container binnen de eigen omgeving waar applicaties binnen die omgeving mee kunnen verbinden.

Zorginstituut Nederland stelt op korte termijn meer modules ter beschikking

Testvoorziening iStandaarden

Om softwareleveranciers te ondersteunen tijdens de bouw- en testfase van nieuwe releases stelt het Zorginstituut in augustus ook de vernieuwde Testvoorziening iStandaarden (TiS) beschikbaar. TiS is een online simulatieomgeving waarmee softwareleveranciers hun producten kunnen testen in de rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer.

Groene Vink-module

Dit jaar wordt de Groene Vink-module niet beschikbaar gesteld om het complimentje Groene Vink te behalen. De andere modules die beschikbaar worden gesteld bieden voldoende mogelijkheden om de software te testen tijdens de bouw- en testfase in aanloop naar de implementatie van nieuwe iStandaarden-releases 2021. Om deze reden zal er ook geen formele Groene Vink uitreiking plaatsvinden dit jaar.

Daarnaast worden de huidige modules doorontwikkeld voor de nieuwe release van iWlz: iWlz 2.2 die per 1 januari 2021 van kracht wordt.

Meer informatie

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iStandaarden of over één van de technische modules? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/validatiemodule-beschikbaar-voor-de-2021-releases-van-iwmo-en-ijw https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/validatiemodule-beschikbaar-voor-de-2021-releases-van-iwmo-en-ijw Thu, 18 Jun 2020 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut publiceert concept-specificaties iWlz 2.2 en aanvullende documentatie iWmo – iJw 3.0]]> 28 mei 2020 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de conceptspecificaties van de nieuwe iWlz-release 2.2 gepubliceerd in het Informatiemodel iStandaarden. Daarnaast is aanvullende documentatie beschikbaar gesteld voor de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Voor de nieuwe iWlz-release zijn in de afgelopen maanden met de betrokken partijen in het werkveld wijzigingsverzoeken afgestemd. Die wijzigingsverzoeken zijn uitgewerkt in conceptspecificaties. Vandaag start de reviewperiode, waarin ketenpartijen, softwareleveranciers en andere gebruikers van de iWlz-standaard hun bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.

De definitieve specificaties voor de nieuwe iWmo- en iJw-releases zijn al op 7 april gepubliceerd. Ter ondersteuning van de implementatie is nu aanvullende documentatie beschikbaar gesteld.


iWlz 2.2: beter inzicht in de wachtlijsten

De minor release iWlz 2.2 wordt per 1 januari 2021 geïmplementeerd en bevat voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op:

 • beter inzicht in de wachtlijsten;
 • betere informatie-uitwisseling over levering behandeling bij verblijf;
 • optimalisatie gegevensuitwisseling tussen zorgkantoren en het CAK;
 • technische verbeteringen.

Er is gekozen voor implementatie via een big bang-scenario. Dit scenario houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode voor zorgaanbieders kent. Gebruikers van iWlz gaan op de ingangsdatum direct over op de nieuwe release.

iWmo 3.0 en iJw 3.0: ondersteunende documentatie

Om de implementatie van iWmo 3.0 en iJw 3.0 te ondersteunen, wordt de komende tijd ondersteunende documentatie gepubliceerd. Vandaag zijn de volgende documenten gepubliceerd:

 •  Landelijk draaiboek
 •  Migratiehandreiking
 •  Handreiking Trajectfinanciering (bijgewerkt naar release 3.0)
 •  Casusbeschrijving (al eerder deels gepubliceerd, nu compleet)

De komende tijd wordt nog meer documentatie gepubliceerd om de gebruikers te ondersteunen bij de implementatie van en overgang naar de nieuwe releases.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de specificaties voor de drie genoemde releases hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Zie ook de ontwikkelpagina’s, waar we de documentatie die momenteel beschikbaar is voor u verzamelen en aanvullen:

Heeft u opmerkingen over de conceptspecificaties iWlz 2.2? Graag voor 15 juni!

Zorginstituut Nederland roept ketenpartijen en softwareleveranciers op om de conceptspecificaties te reviewen. Bevindingen op de conceptspecificaties kunnen voor 15 juni worden doorgegeven aan het Zorginstituut door een e-mail te sturen naar info@istandaarden.nl onder vermelding van ‘Bevindingen conceptspecificaties iWlz 2.2’.

Let op: De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. Nieuwe wijzigingsverzoeken worden niet meer in behandeling genomen voor iWlz 2.2, maar genoteerd voor een volgende release.

Reviewsessie conceptspecificaties iWlz 2.2

Op 18 juni organiseert het Zorginstituut een reviewsessie. Dit is een online bijeenkomst waarin de gemelde bevindingen worden besproken met de inzenders en met overige geïnteresseerden. De bespreking vindt plaats aan de hand van het overzicht van de ontvangen bevindingen, dat enkele dagen voorafgaand aan de reviewsessie wordt gepubliceerd. Met behulp van dit overzicht kunnen deelnemers zich voorbereiden op de sessie. Na afloop van de reviewsessie worden de conclusies verwerkt in het bevindingenoverzicht en worden benodigde wijzigingen doorgevoerd in de definitieve specificaties iWlz 2.2.

Aanmelden voor de reviewsessie van 18 juni (10.00 – 12.00) kan door een e-mail te sturen naar info@istandaarden.nl onder vermelding van ‘Reviewsessie iWlz 2.2’. In de eerste week van juli worden de definitieve specificaties van iWlz 2.2 gepubliceerd.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-concept-specificaties-iwlz-22-en-aanvullende-documentatie-iwmo-ijw-30 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-concept-specificaties-iwlz-22-en-aanvullende-documentatie-iwmo-ijw-30 Thu, 28 May 2020 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Vacatures informatieanalist iStandaarden]]> 20-05-2020 - Het team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland is op zoek naar een informatieanalist iWmo-iJw en een informatieanalist iWlz.

Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Dit doen wij onder andere via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Informatieanalist iWmo-iJw (32 - 36 uur per week)

Je richt je op het ontwikkelen en uitwerken van functionele en technische specificaties die de basis vormen voor de gegevensuitwisseling binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw). Je werkt wijzigingsvoorstellen uit en bespreekt deze met de betrokken veldpartijen. Daarbij kun je zowel functioneel als technisch de impact voor de standaarden  voor de veldpartijen inschatten. Ook werk je mee aan de doorontwikkeling van de gegevensuitwisseling in de zorg en ondersteuning. Heb jij de technische kennis en de juiste sociale vaardigheden om de brug te vormen tussen ketenpartners, gebruikersorganisaties, softwareleveranciers en het Zorginstituut? Kijk voor meer informatie en solliciteer via de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met 28 mei 2020.

Informatieanalist iWlz (32 - 36 uur per week)

Jij houdt je als informatieanalist iWlz bezig met het ontwikkelen, opzetten en uitwerken van functionele en technische specificaties die de basis vormen voor de gegevensuitwisseling binnen de Wlz. Je werkt bijvoorbeeld wijzigingsvoorstellen en technische verbeteringen uit en bespreekt deze met de betrokken veldpartijen. Om aansluiting te houden bij de dagelijkse praktijk, ben je als informatieanalist een goede gesprekspartner voor alle veldpartijen in de Wlz. Ben jij initiatiefrijk, mensgericht en ondernemend en weet je complexe problemen goed te analyseren en op te lossen? Kijk voor meer informatie en solliciteer via de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met 27 mei 2020.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/vacatures-informatieanalist-istandaarden https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/vacatures-informatieanalist-istandaarden Wed, 20 May 2020 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden