Praktijkproef blockchain in de kraamzorg

Uitgevoerd februari t/m mei 2018. Op initiatief van Zorginstituut Nederland en Coöperatie VGZ

Mijn Zorg Log

Mijn Zorg Log is in opdracht van Zorginstituut Nederland ontwikkeld door Ledger Leopard voor onderzoek naar informatie-uitwisseling in de zorgsector. Mijn Zorg Log wordt gecontroleerd ingezet en is niet te downloaden uit een appstore.

Processen

Werken in een blockchain zorgt voor één gedeelde waarheid voor alle partijen in de kraamzorg. Dubbele data invoer en bepaalde controles zijn achteraf niet meer nodig. Administratieve processen zijn sneller en efficiënter.

Wet- en regelgeving

Om bijzondere persoonsgegevens te verwerken zijn samenwerkingsafspraken nodig.

Het zorgvuldig aandacht besteden aan het vastleggen van afspraken in de vorm van overeenkomsten is essentieel.

Deelnemers

Deelnemers zijn enthousiast over het extra inzicht, de bewustwording en de regie onder verzekerden. Het gebruik van Mijn Zorg Log beperkt discussies over kraamzorguren achteraf.

Techniek

Voor het verwerken van privacygevoelige informatie zijn maatregelen nodig. Voor de zorg is een permissioned blockchain nu het meest geschikt.

DE RESULTATEN

Gebruik Mijn Zorg Log in kraamzorg

Verzekerden en kraamverzorgenden werkten in de praktijkproef met Mijn Zorg Log via een mobiele app. Kraamzorgaanbieders en de zorgverzekeraar via een dashboard.

Onderzoeksvraag

Wat betekent het gebruik van blockchain technologie voor de administratieve processen in de kraamzorgpraktijk?

Conclusie

In de kraamzorg draagt digitalisering met blockchain technologie bij aan een transparanter en efficiënter proces voor het registreren van kraamzorguren.

Verzekerden

33 moeders verzekerd bij VGZ

Kraamverzorgenden

30 kraamverzorgenden

Kraamzorgaanbieders

LiemersCare

Zuid-Gelderland

VDA

Zorgverzekeraar

Coöperatie VGZ

Praktijkproef blockchain in de kraamzorg

Zorginstituut Nederland zocht met VGZ contact voor het gezamenlijk uitvoeren van de praktijkproef. Hiermee werden vraagstukken van beide organisaties gecombineerd.

Conclusie

Blockchain technologie geeft invulling aan het credo de burger in regie te laten zijn over zijn eigen gegevens. Het kan administratieve lasten verminderen door het vereenvoudigen van administratieve processen. Het gezamenlijk ontwerpen en inrichten van een ketenproces, uitgaande van de mogelijkheden van de technologie, draagt bij aan een efficiënter proces en aan meer vertrouwen tussen ketenpartijen.

Mijn Zorg Log

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties voor de gebruikte processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg is de blockchain-toepassing Mijn Zorg Log voor onderzoeks-doeleinden ontwikkeld. In Mijn Zorg Log kunnen alleen uitgenodigde partijen participeren.

In het ontwerp van Mijn Zorg Log is uitgegaan van een centrale informatie-positie van de burger aan de hand van “patient journeys” en de toepassing van privacy by design.

Voor de praktijkproef kraamzorg is de functionaliteit van Mijn Zorg Log toegespitst op ondersteuning van het administratieve proces van urenverwerking in de kraamzorg.

Gebruik Mijn Zorg Log in kraamzorg

In de praktijkproef lag de focus op het leveren van kraamzorg, het vastleggen van de geïndiceerde en geleverde uren kraamzorg en de administratieve afhandeling daarvan. Met Mijn Zorg Log registreerden kraamverzorgenden geleverde uren zorg. De verzekerden accorderen deze uren. Kraamzorgaanbieders hadden inzicht in de geleverde uren kraamzorg per verzekerde en kraamverzorgende. Zorgverzekeraar VGZ had hetzelfde inzicht per deelnemende kraamzorgaanbieder.

Processen

Met alle betrokken partijen is het administratieve proces opnieuw ingericht. Hierbij is uitgegaan van de mogelijkheden die blockchain technologie biedt: regie voor de cliënt, dezelfde onweerlegbare informatiebron voor alle partijen en real-time afhandeling.

Door samen te werken in Mijn Zorg Log is er één waarheid voor alle betrokkenen en zijn er minder administratieve lasten voor de kraamzorgaanbieders.

Techniek

Mijn Zorg Log is een permissioned blockchain: de partijen zijn bekend en beperkt in aantal en alleen zij hebben toegang tot de blockchain en kunnen transacties uitvoeren en/of inzien. Het is gebouwd op een van Ethereum afgeleid platform, met een proof of authority consensus mechanisme. Er zijn authority en member nodes ingericht. De meerderheid van authority nodes bepaalt of een transactie wordt toegevoegd. Privacygevoelige informatie wordt niet op de blockchain opgeslagen. Op de blockchain staan sleutels, hashes en pointers naar data en gebruikers.

Wet- en regelgeving

Persoonsgegevens van verzekerden verwerken in een blockchain vereist zorgvuldigheid. Voorafgaand aan de dataverzameling zijn afspraken geborgd tussen de partijen in een samenwerkingsovereenkomst, bewerkersovereenkomst, gebruiksvoorwaarden en een informatiebeveiligingsplan.

Deelnemers

Een overgrote meerderheid van de deelnemers geeft de voorkeur aan het werken met Mijn Zorg Log boven de papieren urenadministratie. Zij is van mening dat het de moeite waard is om blockchain technologie verder te verkennen voor toepassing in de zorg.

Verzekerden

VGZ-verzekerden, die in de periode van de praktijkproef uitgerekend waren om te bevallen, zijn door hun kraamzorgaanbieders benaderd voor deelname.

Kraamverzorgenden

De kraamzorgaanbieders hebben uit eigen organisatie kraamverzorgenden geselecteerd voor deelname aan de praktijkproef. Vanuit LiemersCare namen 17 kraamverzorgenden deel, vanuit Kraamzorg Zuid-Gelderland 5 en vanuit VDA 8.

Kraamzorgaanbieders

Aan de praktijkproef namen drie kraamzorgaanbieders deel:

Kraamzorg LiemersCare in Zevenaar

Kraamzorg Zuid-Gelderland (KZG) in Nijmegen

Kraamzorg VDA (Voor De Allerkleinsten) in Eindhoven

Zorgverzekeraar

Coöperatie VGZ maakte als zorgverzekeraar deel uit van het kraamzorgproces in de praktijkproef. VGZ had via Mijn Zorg Log inzicht in de geregistreerde uren en beschikte daarmee over dezelfde databron als de andere deelnemers.

Download rapport